24.11.2022

Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ από την ενορία της Διάβας.


Σας προσκαλούμε την Κυριακή 27 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κέντρο ''Τα Πλατάνια'' στην Διάβα Καλαμπάκας, στο χριστουγεννιάτικο μπαζάρ! Ελάτε να ανταμώσουμε και πάλι, να απολαύσουμε τον καφέ, γλυκίσματα και να χαρούμε μέσα σε μία άκρως χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Σας περιμένουμε με χαρά...

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23.11.2022

Ἐν Καλαμπάκᾳ τῇ 04-11-2022

Ἀριθ. Πρωτ. 454/2022

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ἀριθ. 45

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς : «Περὶ τῆς συμπληρώσεως πέντε ἐτῶν ἀπὸ τῆς

Ἐνθρονίσεως ἡμῶν εἱς τὴν καθέδραν τῶν Σταγῶν».

Πρὸς

Τοὺς Πανοσιολογιωτάτους Καθηγουμένους,

τοὺς Πανοσιολογιωτάτους καὶ Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους τῶν

Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν, τὰς Ὁσιωτάτας Καθηγουμένας τῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ

πρὸς ἅπαντας τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ᾿ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Ἀγαπητοί μου Ἱερεῖς, ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ καὶ συλλειτουργοί,

Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Γερόντισσες,

Ἐκλεκτοὶ καὶ ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Μὲ τὴν χάριν τοῦ δωρεοδότου Θεοῦ καὶ τὴν εὐδοκίαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου συνεπληρώθησαν πέντε ὁλόκληρα ἔτη, ἀφ᾿ ὅτου ἡ ἀνεξιχνίαστος βουλὴ τοῦ Κυρίου διὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ὡδήγησε ἐπὶ τὴν διακυβέρνησιν τῆς Ἁγιωτάτης καὶ Θεοσώστου Μητροπόλεως Σταγῶν καὶ Μετεώρων.

Δοξάζω τὸ ὄνομα τοῦ Μεγάλου καὶ Πανοικτίρμονος Θεοῦ, ποὺ μοῦ χάρισε τὴν Ἀρχιερωσύνην. Ὑμνῶ καὶ μεγαλύνω τὴν Προστάτιδα καὶ Ἀπαντοχήν μου, τὴν Κυρίαν μου, Κυρίαν Θεοτόκον δι᾿ αὐτὴν τὴν εὐλογημένην ἐπέτειον, ἤτοι τὴν συμπλήρωσιν τῶν πέντε ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐνταῦθα Ἐνθρονίσεως καὶ Ἐγκαταστάσεως τῆς ἐλαχιστότητός μου εἰς τὸν Θρόνον τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος καὶ εἰς τὴν Καθέδραν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῶν Σταγῶν καὶ τῶν Ἁγίων Μετεώρων.

Εὐγνωμονῶ τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι διὰ τῆς τιμίας ψήφου των ἐνεπιστεύθησαν τὴν ἀναξιότητά μου καὶ μὲ ἐξέλεξαν Μητροπολίτην τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μητροπόλεως, εἰς διαδοχὴν τοῦ ἀειμνήστου καὶ πρώτου Μητροπολίτου αὐτῆς κυροῦ Σεραφείμ, εἰς τὴν ποιμαντικὴν μέριμναν καὶ ἀνύστακτον φροντίδα τοῦ ὁποίου ὀφείλεται ἡ ἀρίστη κατάστασις τῆς Μητροπόλεως, εἰς τὴν ὁποίαν τὴν ἀνηῦρον καὶ διὰ τοῦτο τὸν μακαρίζω καὶ θὰ τὸ πράττω διὰ βίου.


Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν πέντε αὐτῶν ἐτῶν, ἀφ᾿ ὅτου ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐνεπιστεύθη εἰς τὰ ἀσθενῆ καὶ ἀνάξια χέρια μου τὴν οἰακοστροφία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τῆς εὐλογημένης Ἐπαρχίας τῶν Σταγῶν, προσεπάθησα «ὅση μοι δύναμις» νὰ ἀγωνισθῶ διὰ τὴν κατὰ Χριστὸν προκοπὴν καὶ πρόοδον ὅλων μας. Περιώδευσα ἀπ᾿ ἄκρου εἰς ἄκρον εἰς ὅλα τὰ χωρία καὶ τὶς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως χοροστατῶν, λειτουργῶν καὶ κηρύττων τὸν Θεῖον Λόγον. Ἐτέλεσα Ἐγκαίνια σὲ Ναοὺς καὶ ἱερὰ Θυσιαστήρια. Ἐχειροτόνησα Κληρικοὺς καὶ ἐχειροθέτησα Μοναχούς. Ὠργανώσαμε μὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς συνεργάτες μου τὰ τῆς Διοικήσεως καὶ ἀναπτύξαμε τὴν εὐποιίαν καὶ τὸ προνοιακὸν ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ μὲ τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ εὐχόμεθα καὶ ἐλπίζομεν εἰς τὸ μέλλον νὰ πραγματοποιηθοῦν ὅλοι οἱ στόχοι καὶ τὰ ἁγνὰ ὄνειρα, ποὺ κάθε Ἐπίσκοπος ὁραματίζεται διὰ τὴν Μητρόπολιν καὶ τὸ Ποίμνιόν του. Ὅμως, οὔτε εὔκολο οὔτε δεδομένο ὑπάρχει κάτι. Χρειάζεται προσπάθεια, ἐπιμονὴ καὶ ὑπομονή.

Κατὰ τὸ πενταετὲς αὐτὸ διάστημα, καὶ προβλήματα ὑπῆρξαν καὶ ζητήματα ἐνεφανίσθησαν καὶ πικρίες ἐποτίσθην. Ὡστόσο, μὲ τὴν κατανόησιν τοῦ εὐλαβοῦς Κλήρου, τὴν συμπαράστασιν τῆς «οἰκογενείας μου», ἤτοι τῆς ὁσιακῆς κοινότητος τῶν Μοναχῶν μας, διὰ τὴν ὁποίαν καυχῶμαι ἐν Κυρίῳ, τὴν πολύτιμον βοήθειαν τῶν συνεργατῶν μου, τὴν ἀντίληψιν τοῦ εὐσεβοῦς ἀγαπητοῦ λαοῦ τῶν Σταγῶν ἀλλὰ καὶ τῶν Ἀρχόντων, τὰ πάντα παρέρχονται καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι καὶ εἰς τὸ μέλλον θὰ διαβαίνουν ὡς νέφη θερινῆς καταιγίδος. Ἄλλωστε, οἱ δοκιμασίες καὶ οἱ πειρασμοὶ μᾶς ἐνδυναμώνουν καὶ μᾶς ὠθοῦν εἰς περισσοτέραν προσευχὴν καὶ ἐπίκλησιν τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ταχινῆς βοηθείας τῆς Παναγίας μας.

Στὶς στρυφνὲς ὧρες τῆς σκληρῆς, ἀπρόσωπης καὶ ψυχρῆς διοικήσεως στρέφω τὴν ψυχὴν καὶ τὴν σκέψιν μου, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καταφυγήν μου, ποὺ εἶναι ἡ γλυκεῖα Θεοτόκος, εἰς τὴν τιμίαν καὶ λαμπρὰν ἡμέραν τῆς Ἐνθρονίσεώς μου, τὴν 25ην Νοεμβρίου 2017, ὅτε τὴν καρδίαν μου ἐγέμισαν χαράν, ἐνθουσιασμὸν καὶ ἐλπίδα οἱ αὐθόρμητες ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, τῶν ὁσίων Μοναχῶν καὶ τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῶν Χριστιανῶν αὐτῆς τῆς εὐλογημένης γωνιᾶς τῆς θεσσαλικῆς γῆς. Ἀναπολῶν, λοιπόν, μετὰ συγκινήσεως τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες, ἐν παῥῤησίᾳ ἰσχυρᾷ διακηρύττω ὅτι οὐδὲν φοβοῦμαι καὶ οὐδὲ δειλιῶ ἔμπροσθεν τῶν ὑψουμένων κυμμάτων καὶ τοῦ πλήθους τῶν δυσκολιῶν. Ἀντιθέτως, θαρρῶ καὶ ἀναβηματίζω «τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος» (Φιλιπ. 3,14).

Ἦλθον ξένος καὶ μόνος, καὶ τώρα εἶμαι γνωστός, φίλος, ἀδελφὸς καὶ εὐηργετημένος τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ σεβασμοῦ σας.

Εὐχαριστῶ μετὰ τὸν Θεὸν καὶ τὴν Μεγαλόχαρη καθένα ἀπὸ ἐσᾶς ξεχωριστά, Κληρικόν, Μοναχὸν καὶ Λαϊκόν.

Εὐχαριστῶ ποὺ μὲ ἔστειλε ὁ Θεὸς κοντά σας καὶ εὑρίσκεσθε ἐντὸς τῆς ζωῆς μου.

Εὐχαριστῶ διὰ τὴν ἀνοχὴν καὶ τὴν συναντίληψιν.

Συγγνώμην ζητῶ διὰ τὶς ὀλιγωρίες καὶ τὶς ἀτέλειές μου. Οὐδεὶς τέλειος !

Ἕνα ὅμως ἐπιβάλλεται νὰ προσέξουμε ὅλοι καὶ νὰ τὸ ἐφαρμόσουμε πάσῃ θυσίᾳ. Νὰ εὑρισκόμεθα ἑνωμένοι εἰς τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν Ἁγίαν Του Ἐκκλησία. Νὰ πορευόμεθα ὅλοι μαζί, μὲ τὰ λάθη καὶ τὶς ἐπιτυχίες μας, μὲ τὶς ἀδυναμίες καὶ τὶς δυνατότητές μας, μὲ τὰ ἐλαττώματα καὶ τὰ προτερήματά μας, μὲ τὰ χαρίσματά μας, τὰ λίγα ἢ τὰ πολλά, καὶ ὅπου ὑστερούμεθα καὶ ἐλλείπομεν, τότε ἡ Θεία Χάρις εἶναι Αὐτὴ ποὺ θὰ ἀναπληρώνῃ καὶ θὰ θεραπεύῃ. Αὐτὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς τρόπος τῆς πορείας ποὺ πρέπει νὰ διανύσωμε, προκειμένου νὰ φθάσωμε εἰς τὸ τέλος τοῦ δρόμου ποὺ ὁδηγεῖ εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν, ὅπου ὁ Ἀρχηγὸς καὶ ὁ Τελειωτὴς εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Διάπυρος πρὸς Κύριον εὐχέτης πάντων ὑμῶν

16.11.2022

Αλλαγή προγράμματος Θείας Λειτουργίας στην ενορία της Διάβας.

Ενημερώνουμε τους πιστούς πως λόγω εργασιών που συντελούνται αυτό το διάστημα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Διάβας, την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου (Εισόδια Υπεραγίας Θεοτόκου), την Τρίτη 22 Νοεμβρίου (Αγίου Ιακώβου ἐν Εὐβοίᾳ), και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου (Αγίας Αικατερίνης) η Θεία Λειτουργία θα τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων Διάβας.

Αυτές τις ημέρες ο Όρθρος θα ξεκινάει στις 08:00 π.μ..

12.11.2022

Το πρόγραμμα των Συνάξεων γυναικών και ανδρών στην ενορία μας.


Στην ενορία μας δύο φορές τον μήνα (Σάββατο, κάθε δεκαπέντε ημέρες), στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου πραγματοποιούνται ''Συνάξεις γυναικών και ανδρών'', στις οποίες συζητιούνται θεολογικά, κοινωνικά θέματα και άλλα. Στις Συνάξεις οι ενορίτες επιλέγουν, πολλές φορές, τα θέματα συζήτησης. Ερχόμαστε σε κοινωνία λόγου μεταξύ μας, επικοινωνούμε, συζητούμε, ανοίγουμε διάλογο, γνωρίζουμε.

Τις συνάξεις επιμελείται ο εφημέριος του ναού π. Ηρακλής Φίλιος.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

ΕΤΟΣ 2022

Σάββατο    19 Νοεμβρίου    6 μ.μ.

Σάββατο    3 Δεκεμβρίου    6 μ.μ.

Σάββατο    17 Δεκεμβρίου    6 μ.μ.


ΕΤΟΣ 2023

Σάββατο    14 Ιανουαρίου    6 μ.μ.

Σάββατο    28 Ιανουαρίου    6 μ.μ.

Σάββατο    11 Φεβρουαρίου    6 μ.μ.

Σάββατο    25 Φεβρουαρίου    6 μ.μ.

Σάββατο    11 Μαρτίου    6 μ.μ.

Σάββατο    18 Μαρτίου    6 μ.μ.

Σάββατο    1 Απριλίου    6 μ.μ.

Σάββατο    22 Απριλίου    6 μ.μ.

Σάββατο    6 Μαΐου    6 μ.μ.

Σάββατο    13 Μαΐου    6 μ.μ.

Σάββατο    27 Μαΐου    Λήξη Συνάξεων (6 μ.μ.)


Για οποιαδήποτε απορία ή ενημέρωση μπορείτε να τηλεφωνείτε στον εφημέριο του ναού, Πρεσβύτερο Ηρακλή Φίλιο: 698 708 10 61

11.11.2022

Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία.

Αυτή την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεσθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων, λόγω ακαταστασίας του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου εξαιτίας εργασιών που επιτελούνται.

Ο Όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 π.μ. λόγω του κρύου που επικρατεί στο ναό, καθώς δεν υπάρχει θέρμανση.

07.11.2022

Ξεκινάει το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι.

Αυτό το Σάββατο στις 5 το απόγευμα, στην αίθουσα του ολοήμερου σχολείου Διάβας θα πραγματοποιηθεί το 1ο μάθημα στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι  της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Διάβας για τους μαθητές του χωριού.

Στο εργαστήρι διδάσκονται αγιογραφία, ελεύθερο σχέδιο και κεραμική από την αγιογράφο κα. Μαίρη Κουβάτα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ανά δύο Σάββατα.


Αυτό το Σάββατο θα παραδοθούν και θα βραβευθούν τα έργα ζωγραφικής των μαθητών, από τον διαγωνισμό ζωγραφικής που πραγματοποιείται κάθε χρονιά από πέρυσι στην εορτή του Αγίου Δημητρίου, και έχουν φέτος ως θέμα τα ''Μετέωρα''. Θα δοθεί  έπαινος κι ένα δώρο στους τρεις πρώτους μαθητές με την καλύτερη ζωγραφιά.

Υπεύθυνη αξιολόγησης των έργων ζωγραφικής ορίζεται η αγιογράφος κα. Μαίρη Κουβάτα.

04.11.2022

Αγιασμός και έναρξη Συνάξεων ανδρών & γυναικών στην ενορία της Διάβας.

Ύστερα από δύο δύσκολα χρόνια, λόγω πανδημίας, αυτό το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 στις 6 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Διάβας θα τελεστεί ο Αγιασμός για την έναρξη των Συνάξεων ανδρών και γυναικών. Στις Συνάξεις μπορούν να συμμετέχουν γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών και υπεύθυνος των Συνάξεων είναι ο εφημέριος του ναού Πρεσβύτερος Ηρακλής Φίλιος.

Στις Συνάξεις συζητούνται θέματα κοινωνικά, θεολογικά, θέματα της επικαιρότητας, κατατίθενται προβληματισμοί, διεξάγεται διάλογος κι όλα αυτά με γνώμονα τον λόγο του ευαγγελίου και των Πατέρων της Εκκλησίας. Έχει η Εκκλησία λόγο στη σύγχρονη εποχή; Βγαίνει σε συνάντηση με τον άνθρωπο ή κρύβεται; Συνδιαλέγεται με τα σύγχρονα προβλήματα; Υπάρχει χώρος για το ευαγγέλιο στις μέρες μας; Στις Συνάξεις δεν υπάρχουν ταμπού, προκαταλήψεις, ούτε θέματα που αποτελούν ''απαγορευμένο καρπό''. Συζητήσεις χωρίς φόβο. Χωρίς πάθος...

04.11.2022

Πρόγραμμα Κατηχητικού 2022 - 2023.

Το Σάββατο η πρώτη συνάντηση στο Κατηχητικό.

Αυτό το Σάββατο 5 Νοεμβρίου ξεκινάει η πρώτη συνάντηση στο Κατηχητικό στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις 5 το απόγευμα.

  • Τη συνάντηση των μαθητών έως και Δ' Δημοτικού θα κάνει η κα. Ελένη Οικονόμου (σύζυγος ιερέα).
  • Τη συνάντηση των μαθητών από Ε' Δημοτικού έως και Γ' Λυκείου θα κάνει ο ιερέας του ναού Πρεσβύτερος Ηρακλής Φίλιος.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ

ΕΤΟΣ 2022

Σάββατο - 22 Οκτωβρίου - 5 μ.μ. - Αγιασμός

Σάββατο - 5 Νοεμβρίου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 19 Νοεμβρίου - 5 μ.μ.

(Κυριακή - 20 Νοεμβρίου - 11:30 π.μ.: Προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων)

Σάββατο - 3 Δεκεμβρίου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 17 Δεκεμβρίου - 5 μ.μ.


ΕΤΟΣ 2023

Σάββατο - 14 Ιανουαρίου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 28 Ιανουαρίου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 11 Φεβρουαρίου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 25 Φεβρουαρίου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 11 Μαρτίου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 18 Μαρτίου - 5 μ.μ.

Σάββατο -  1 Απριλίου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 22 Απριλίου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 6 Μαΐου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 20 Μαΐου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 27 Μαΐου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 28 Μαΐου - 5 μ.μ.


Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με:

κα. Ελένη Οικονόμου (σύζυγος ιερέα): 694 428 033603.11.2022

Το πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών & Μυστηρίων για τον μήνα Νοέμβριο.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

28.10.2022

Ιερά Πανήγυρη Αγίων Αναργύρων στην Διάβα.

Την 1η Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη των αγίων και ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και της μητρός τους Θεοδότης. Στην ενορία μας φυλάσσεται απότμημα ιερού λειψάνου των αγίων Αναργύρων.

Την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου και ώρα 6 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου θα τελεστεί Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας, υψώματος των αγίων και θείου κηρύγματος. Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου και ώρα 7:30 π.μ. θα τελεστεί ο Όρθρος και στην συνέχεια η Θεία Λειτουργία μετ' αρτοκλασίας και υψώματος των αγίων.

Το απόγευμα στις 5:30 θα τελεστεί ο Αγιασμός για τον μήνα Νοέμβριο και ακολούθως στις 6 θα ψαλλεί η Ιερά Παράκληση προς τους αγίους Αναργύρους.

Και τις δύο ημέρες θα τεθεί προς προσκύνηση το λείψανο των αγίων και ιαματικών Αναργύρων.


28.10.2022

Έναρξη Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής στην Διάβα.Την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 στις 3:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Διάβας θα πραγματοποιηθεί ο Αγιασμός για την έναρξη των Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής. Υπεύθυνη των κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής είναι και φέτος η κυκλάρχισσα κα. Νίνα Λιάπη.

Προσκαλείσθε οι γυναίκες της Διάβας να συμμετέχετε στον Αγιασμό και στους κύκλους.


28.10.2022

Διαγωνισμός ζωγραφικής για τα παιδιά της Διάβας!

Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων της ενορίας μας για την εορτή του αγίου Δημητρίου έχει ήδη προκηρυχθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για τους μαθητές της Διάβας. Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να ζωγραφίσουν και να δοθεί έπαινος κι ένα δώρο στους τρεις πρώτους μαθητές με την καλύτερη ζωγραφιά.

Υπεύθυνη αξιολόγησης των έργων ζωγραφικής ορίζεται η αγιογράφος κα. Μαίρη Κουβάτα. Το θέμα που καλούνται να ζωγραφίσουν οι μαθητές είναι τα Μετέωρα.

27.10.2022


Αγιασμός και έναρξη μαθημάτων στο Καλλιτεχνικό εργαστήρι στην Διάβα.

Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου και ώρα 5 μ.μ. θα ξεκινήσει με την τέλεση του Αγιασμού στον Άγιο Δημήτριο και για δεύτερη χρονιά, μετά την πανδημία, το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Διάβας για τους μαθητές του χωριού. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο ολοήμερο σχολείο της Διάβας.

Στο εργαστήρι διδάσκονται αγιογραφία, ελεύθερο σχέδιο και κεραμική από την αγιογράφο κα. Μαίρη Κουβάτα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ανά δύο Σάββατα.

24.10.2022

Υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Δημητρίου στην Διάβα.

Με αισθήματα χαράς και τιμής

Σας προσκαλούμε στην Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Διάβας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

6:00 μ.μ.: Υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Δημητρίου εκ της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Αναπαυσά Μετεώρων και Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας, υψώματος του Αγίου και θείου κηρύγματος. Το Ιερό Λείψανο θα κομίσει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης Κάσσος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

7:30 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Αναπαυσά Μετεώρων, Αρχιμανδρίτου Θεοφάνη Κάσσου, μετ' αρτοκλασίας, υψώματος του Αγίου και θείου κηρύγματος.

6:00 μ.μ.: Μεθέορτος Εσπερινός & Ιερά Παράκληση στον Άγιο Δημήτριο.

Το Ιερό Λείψανο θα τεθεί προς προσκύνηση και τις δύο ημέρες, τόσο κατά τη διάρκεια του Πανηγυρικού Εσπερινού, όσο και κατά τη διάρκεια του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της επόμενης ημέρας.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

22.10.2022

Ομιλία της Καθηγήτριας του ΔΠΘ Μαρίας Δημάση στην ενορία της Διάβας.

Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων της ενορίας μας για την εορτή του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Διάβας, την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022, στις 6:00 μ.μ. θα μιλήσει στην αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Διάβας η κα. Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα ''Η συμβολή της παιδείας στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων''. Προσκαλείσθε να την παρακολουθήσετε.

Η ομιλία αποτελεί μέρος των δράσεων που αναπτύσσει η Πολυζώειος Ενοριακή Βιβλιοθήκη της Διάβας και συγκεκριμένα η υπεύθυνη αυτής, βιβλιοθηκονόμος κα. Έφη Δούλη.

21.10.2022

Αγιασμός και έναρξη Κατηχητικών στην ενορία της Διάβας.

Αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί μας γονείς,

Ο δύσκολος καιρός της πανδημίας ταλαιπώρησε τη ζωή μας. Μας απομάκρυνε και μας προβλημάτισε. Όμως, τώρα ήρθε ο καιρός με περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά να ανταμώσουμε και πάλι όπως πρώτα. Τα Κατηχητικά ξεκινάνε!

Το Κατηχητικό αποτελεί ευλογία στη σημερινή δύσκολη εποχή με τα πολλά προβλήματά της. Στο Κατηχητικό μιλάμε για τον Θεό, τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, την Εκκλησία, μέσα από ιστορίες γνωρίζουμε τον Θεό και μέσα από συζητήσεις καταθέτουμε τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις μας. Αλλά αυτά δεν φτάνουν! Παίζουμε, γελάμε, κατασκευάζουμε χειροτεχνίες και γευόμαστε νόστιμες τοπικές λιχουδιές σε κάθε μας ευκαιρία και συνάντηση, πηγαίνοντας εκδρομές.

Αυτό το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 στις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα τελέσουμε τον Αγιασμό. Όλοι μαζί. Εσείς, οι κατηχητές, οι συνεργάτες του νεανικού έργου και φυσικά οι γονείς σας. Έτσι, για να ξεκινήσουμε με την ευλογία του Θεού που τόσο μας αγαπάει και μας ενώνει σε μία μεγάλη οικογένεια.

Σας προσκαλούμε αυτό το Σάββατο. Σας περιμένουμε όλα τα παιδιά της Διάβας. Όλους τους μαθητές των τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Να γίνουμε μία ομάδα, μία φωνή, ένα τραγούδι, η ωραιότερη ζωγραφιά με τα χαμόγελά σας στον ουρανό της ζωής μας.

Ελάτε όπως είστε. Αρκεί η καλή σας διάθεση. Έχουμε πολλά να κάνουμε φέτος στο Κατηχητικό! Έχουμε δίπλα μας την ενοριακή βιβλιοθήκη με τόσα πολλά όμορφα βιβλία. Μας περιμένει να διαβάσουμε και να παίξουμε. Και φυσικά, έχουμε να ετοιμαστούμε για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, αλλά και για τον Μύλο των Ξωτικών! Πάρτε χαρτί και μολύβι. Ξεκινάμε...

Ο ιερέας του ναού π. Ηρακλής Φίλιος

Οι Κατηχητές του ναού

Οι συνεργάτες του νεανικού έργου


20.10.2022

       Ομιλία του Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Ζώτου στην ενορία μας.


Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων της ενορίας μας για την εορτή του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Διάβας, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 στις 6:30 μ.μ. θα μιλήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Ζώτος, εφημέριος του Ιερού Ναού Οσίων Μετεωριτών Καλαμπάκας, με θέμα ''Η ζωή ενός πιστού μέσα στην ενορία''.

Προσκαλείσθε να την παρακολουθήσετε.

18.10.2022

Ιερό Ευχέλαιο στην Διάβα.

Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την εορτή του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στην Διάβα, την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα τελεστεί Ιερό Ευχέλαιο προς ίαση ψυχών και σωμάτων.16.10.2022

Ιερά Αγρυπνία στην Διάβα για τον Ευαγγελιστή Λουκά.

Η Αγία μας Εκκλησία την Τρίτη 18 Οκτωβρίου εορτάζει τη μνήμη του Ευαγγελιστή Λουκά.

Το βράδυ της Δευτέρας 17 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Διάβας, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την εορτή του Αγίου Δημητρίου, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία, η οποία θα ξεκινήσει στις 21:15 μ.μ.

Την Ιερά Αγρυπνία θα τελέσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Μητσάκης, Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης της πόλεως Καλαμπάκας.

14.10.2022

Πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων για την εορτή του Αγίου Δημητρίου στην Διάβα.

12.10.2022

Πάμε Ραδιόφωνο!

07.10.2022

Μεγάλη ευλογία για το χωριό μας!

Δίνοντας ευλογία ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών & Μετεώρων κ. Θεόκλητος και με την άδεια του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Αναπαυσά Μετεώρων π. Θεοφάνη Κάσσου, ανακοινώνουμε με πολύ μεγάλη χαρά πως ο Γέροντας π. Θεοφάνης θα κομίσει εκ της Ιεράς Μονής το Ιερό Λείψανο του Αγίου Δημητρίου στην ενορία μας κατά το διάστημα 25 και 26 Οκτωβρίου.

Σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2022, επισκεφτήκαμε μαζί με τους επιτρόπους κ. Σπύρο Βλαχογιάννη (Γραμματέα) και κα. Μαρία Γκέτσιου (Ταμία) την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά και συναντήσαμε τον Καθηγούμενο αυτής π. Θεοφάνη, ο οποίος με μεγάλη προθυμία ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα. Ο π. Θεοφάνης θα κομίσει το Ιερό Λείψανο (μέρος από το πόδι του Αγίου Δημητρίου) στον Πανηγυρικό Εσπερινό στις 25 Οκτωβρίου και το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον ναό και στις 26 Οκτωβρίου, ημέρα εορτής του μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευθεί το πρόγραμμα εκδηλώσεων με αφορμή την εορτή της ενορίας μας και ολόκληρου του χωριού.

Με το καλό να υποδεχθούμε τον Άγιο Δημήτριο!

06.10.2022

Νέα ενότητα στην ιστοσελίδα της ενορίας μας.

Καλωσήλθατε!

Εγκαινιάζουμε μία νέα ενότητα στην ιστοσελίδα της ενορίας μας με τον τίτλο ''Βυζαντινά Μελωδήματα'', η οποία αφορά άσματα και υμνωδίες της Βυζαντινής Μουσικής.

Κατά καιρούς θα δημοσιεύονται βίντεο με ιερές ψαλμωδίες από το Άγιο Όρος και διάφορες χορωδίες και θα εξηγούνται με συντομία ορισμένα στοιχεία. Για παράδειγμα, η πρώτη δημοσίευση αφορά τα αναστάσιμα απολυτίκια. Παρουσιάζεται με συντομία τι είναι αυτά τα απολυτίκια, πότε ψάλλονται, ποιο το περιεχόμενο τους. Το ίδιο θα γίνεται και για άλλες υμνωδίες της Βυζαντινής Μουσικής μας. Ιδιαίτερα, κατά τις περιόδους των Δεσποτικών (εορτές που αναφέρονται στη ζωή του Χριστού) και των Θεομητορικών (εορτές που αναφέρονται στη ζωή της Θεοτόκου) εορτών, θα δημοσιεύονται υμνωδίες από τις εορτές αυτές.

Σκοπός της ενότητας είναι μέσα από τα βυζαντινά μελωδήματα να καλλιεργηθεί στην ύπαρξη του πιστού το βίωμα της πίστης και της δοξολογίας προς τον Τριαδικό Θεό, καθώς και η αγαλλίαση, ικεσία, ευχαριστία προς τον Θεό, την Θεοτόκο και τους Αγίους μας. Η βυζαντινή μελωδία χαίρει και ηρεμεί την ψυχή του ανθρώπου, δημιουργώντας μέσα του μία κατάνυξη.

Θα βρείτε την ενότητα μετά την ενότητα ''Ευαγγέλιο Κυριακής''.


Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ· 2 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 3 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ· 4 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ· 5 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. 6 πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Ἀλληλούϊα.

(Ψαλμός 150)05.10.2022

Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων.

Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου και την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων θα τελεσθούν οι δύο τελευταίες Λειτουργίες για το έτος 2022.

Και του χρόνου με υγεία!

01.10.2022

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών και Μυστηρίων κατά τον μήνα Οκτώβριο.

Καλό μήνα με υγεία!

Κάνετε κλικ στα παρακάτω τετραγωνάκια για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών & Μυστηρίων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου και στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων για τον μήνα Σεπτέμβριο.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

28.09.2022

Εκδρομή στην Ιερά Μονή Σταγιάδων.

Η ενορία μας διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή Σταγιάδων το Σάββατο 15 Οκτωβρίου με το ταξιδιωτικό πρακτορείο Tsiatsios Tours. Για την εκδρομή θα ξεκινήσουμε από την πλατεία της Διάβας στις 4 το απόγευμα.

Μόλις φτάσουμε στην Ιερά Μονή θα τελέσουμε Εσπερινό και στη συνέχεια στο Αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής θα απολαύσουμε τον καφέ μας και θα συζητήσουμε με τις αδελφές της Ιεράς Μονής.

Τιμή συμμετοχής: 5 € με 7 €.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στους:

Σπύρο Βλαχογιάννη (Επίτροπος): 697 359 1806

Μαρία Γκέτσιου (Επίτροπος): 698 497 6649

Αμαλία Τσιαντίκου (Επίτροπος): 698 812 7601

Εύη Θεοχαροπούλου (Συνεργάτιδα ενοριακού έργου): 697 758 5792

24.09.2022

Η δωρήτρια της βιβλιοθήκης Καλαμπάκας κα. Κατερίνα Δημουλά για την Πολυζώειο ενοριακή βιβλιοθήκη της Διάβας.

21.09.2022

Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών & Μετεώρων.

Ανακοινώνεται ότι, από την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου και μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου θα παραγματοποιούνται οι εγγραφές των Σπουδαστών (παλαιών και νέων) της Σχολής Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (Ε. Βλαχάβα 43-Καλαμπάκα) καθημερινά από ώρα 9 π.μ. και μέχρι 12 το μεσημέρι ή να απευθύνονται στα τηλέφωνα 24320 22752 και 6982530658 (διάκ. Αχιλλέας Πολύζος).

Για κάθε εγγραφή θα καταβάλλεται το συμβολικό ποσό των 20 ευρώ. Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση των μαθημάτων καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων.

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ορισθεί κατόπιν επικοινωνίας με τους διδάσκοντες.

Η Σχολή τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων και τις ευλογίες του Σεβ. Μητροπολίτου αυτής κ. Θεοκλήτου. Είναι αναγνωρισμένη από το Κράτος και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΠΟΦ. ΥΠΠΟ 49997/27-01-1992 ΦΕΚ 92/Β/14-2-1992). Μετά την υποχρεωτική πενταετή φοίτηση και τις προβλεπόμενες από τον Νόμο απολυτήριες εξετάσεις, οι Σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής ή Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής.

Εκ της διεύθυνσης της Σχολής

16.09.2022

Ιερά Αγρυπνία στην Διάβα για τον μεγαλομάρτυρα Ευστάθιο.


Στις 20 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου. Ως εκ τούτου το βράδυ της Δευτέρας στις 19 Σεπτεμβρίου στις 21:15 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων θα τελεσθεί για πρώτη φορά Ιερά Αγρυπνία στη μνήμη του μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου.

13.09.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα Εορτής Πολιούχου Αγίου Βησσαρίωνος Επισκόπου Σταγών.

Α΄ Τὴν Τρίτην 13ην Σεπτεμβρίου (προπαραμονήν):

Τὸ ἀπόγευμα καὶ ὥραν 6.45΄, εἰς τὰ προπύλαια τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ὑποδοχὴ τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου, ἡ ὁποία φυλάσσεται εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν ∆ουσίκου Πύλης, ὑπὸ τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ καὶ ἐν συνεχείᾳ, θά ψαλῇ ὁ μέγας Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Β΄ Τὴν Τετάρτην 14ην Σεπτεμβρίου (παραμονήν):

Τὸ πρωΐ θὰ τελεσθῇ ἡ πανηγυρικὴ θεία λειτουργία μετὰ θείου Κηρύγματος.

Ἡ τελετὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμ. Σταυροῦ τελεῖται μετὰ τὴν ∆οξολογίαν τοῦ Ὄρθρου (περὶ ὥραν 8.45΄π.μ.).

Τὸ ἀπόγευμα καὶ ὥραν 7.00΄, εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱερὸν Ναὸν θὰ ψαλῇ ὁ Μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τοῦ Ἁγίου, κατὰ τὸν ὁποῖον θὰ χοροστατήσῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ῥεντίνης κ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Καστορίας κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ καὶ τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ.

Ἐν συνεχείᾳ καὶ περὶ ὥραν 8.15 μ.μ. θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου, διὰ τῶν ὁδῶν Βλαχάβα καὶ Τρικάλων. Εἰς τὴν κεντρικὴν πλατεῖαν Ῥῆγα Φερραίου θὰ εὐλογηθῇ ἡ Ἀρτοκλασία καὶ θὰ κηρύξῃ τὸν θεῖον λόγον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ.

Κατόπιν θὰ ἐπιστρέψωμεν διὰ τῶν ἰδίων ὁδῶν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν διὰ τὴν Ἀπόλυσιν.

Γ΄ Τὴν Πέμπτην 15ην Σεπτεμβρίου (κυρίαν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς):

Τὸ πρωΐ καὶ ὥραν 7.00΄, θὰ ψαλῇ ὁ πανηγυρικὸς Ὄρθρος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ὁ ὁποῖος θὰ ἐνδυθῇ τὰ ἱερὰ Ἄμφια εἰς τὸν Σολέα καὶ θὰ προεξάρχῃ τῆς πολυαρχιερατικῆς θ. Λειτουργίας, ἐνῷ τὸν θεῖον λόγον θὰ κηρύξῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ῥεντίνης κ. ΠΛΑΤΩΝ.

13.09.2022

Θεία Λειτουργία αυτή την εβδομάδα στην ενορία μας.

Τετάρτη (14 Σεπτεμβρίου) - Εορτή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού - Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων

Πέμπτη (15 Σεπτεμβρίου) - Εορτή Αγίου Βησσαρίωνος - Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Παρασκευή (16 Σεπτεμβρίου) - Ευφημία μεγαλομάρτυς - Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων

Σάββατο (17 Σεπτεμβρίου) - Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος, Αγάπης μαρτύρων - Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Κυριακή (18 Σεπτεμβρίου) - Κυριακή μετά την Ύψωση - Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων

09.09.2022

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών & Μετεώρων κ. Θεόκλητος

 στον Αγιασμό του Δημοτικού Σχολείου Διάβας.

Την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου στις 10:45 το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών & Μετεώρων κ. Θεόκλητος θα τελέσει τον Αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο Διάβας με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

05.09.2022

Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου για τις εκτρώσεις.

Παρατίθεται η Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου που θα διαβαστεί την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου στους Ιερούς Ναούς με αφορμή το Γενέθλιο της Θεοτόκου.


«Περί προστασίας της ανθρώπινης ζωής και αποφυγής των αμβλώσεων»

Αγαπητοί μας χριστιανοί, τέκνα τον Θεού αγάπη μένα, Η εορτή τον Γενέσιον της Θεοτόκου, ή πρώτη μεγάλη εορτή του εκκλησιαστικού έτους, σηματοδοτεί την απαρχή της Θείας οικονομίας, δηλαδή του Θεϊκού σχεδίου της σωτηρίας μας. Οι πιστοί τιμούμε τη γέννηση της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου μας, ύστερα από τη θαυμαστή σύλληψη Της από τη Θεο-προμήτορα Άννα, τη γηραιά μητέρα της. Η 'Εκκλησία μας, ενώ τιμά τη μνήμη των Αγίων μας κατά την ημέρα της κοιμήσεως ή του μαρτυρίου τους, στον Κύριο και Σωτήρα μας Χριστό, στην Υπεραγία Θεοτόκο και στον Τίμιο Πρόδρομο τιμά και εορτάζει και τις ημέρες της γεννήσεως, αλλά και της συλλήψεώς τους, θεωρώντας τα γεγονότα αυτά ως Ιδιαιτέρως σημαντικά για τη σωτηρία μας, έχοντας σχέση με την ενανθρώπηση του Θεού. Μεταξύ λοιπόν των άλλων Θεολογικών αληθειών, η εορτή φέρνει στην επιφάνεια καί μεγάλες αλήθειες για την ανθρώπινη ταυτότητα και ύπαρξη η ζωή του ανθρώπου ως ψυχοσωματικής οντότητας αρχίζει με το θαύμα της γονιμοποίησε, με τη σύλληψη - «έξ άκρας συλλήψεως», όπως λέμε -στη θεολογική γλώσσα-, δηλαδή από τη στιγμή που αρχίζει και η ανάπτυξη τον υλικού σώματος.

Το έμβρυο είναι τέλειος άνθρωπος κατά την ταυτότητα, ο οποίος εξελίσσεται και αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στα μητρικά σπλάγχνα, προσδοκώντας τη γέννηση, για να συνεχίσει την ανάπτυξη κατά τη βιολογική πορεία του, μετά δε και τον βιολογικό Θάνατο, να μεταβεί στην αιώνια Όντως Ζωή, αναμένοντας την κοινή Ανάσταση. Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει όταν σταματά η αναπνοή του, ούτε όταν παύει να χτυπά η καρδιά του. Ο άνθρωπος συνεχίζει. Ούτε πάλι γεννιέται όταν αρχίζει η πρώτη του αναπνοή με τον τοκετό. "Έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι του από τη στιγμή της σύλληψής του. Η αρχή της ύπαρξης του, η απόκτηση της ιερής ταυτότητάς του, η δημιουργία του προσώπου του, μάλιστα «κατ' εικόνα Θεού», ταυτίζεται με αυτήν τη μοναδική στιγμή τότε δημιουργείται «υπό του Κυρίου εκ του μη όντος », τότε μεταβαίνει από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, τότε αποκτά την ουσία της αξίας του. Και από τότε τον οφείλουμε τον σεβασμό και την προστασία μας. Ιδίως τότε που δεν φαίνεται, που δεν έχει φωνή ούτε δύναμη, έχει όμως ζωή, ύπαρξη και άρα, αξία. Προς επίρρωση τούτων αρκεί να αναλογιστούμε ότι σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας, ό Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και στο Θαβώρ μεταμορφούμενος εν δόξη, και ως βρέφος κενούμενος στη Βηθλεέμ, αλλά και ως έμβρυο σαρκούμενος στη Ναζαρέτ!

Δυστυχώς, όμως, στις μέρες μας υπάρχουν επιστημονικές δήθεν θεωρήσεις που αμφισβητούν αυτήν την αξία του εμβρύου, υπάρχουν κοινωνικές αντιλήψεις που το εγκαταλείπουν απροστάτευτο, στερώντας του το προνόμιο της ζωής, υπάρχει νομολογία που θωρακίζει νομικά τις εκτρώσεις, αλλά ότι και το δικαίωμα του εμβρύου στη ζωή, δικαιολογώντας έτσι την ανθρώπινη αγριότητα. Και φθάσαμε στο σημείο ο ετήσιος αριθμός των δηλωμένων εκτρώσεων παγκοσμίως να ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια, να πλησιάζει αυτόν των θανάτων από όλες τις υπόλοιπες αιτίες, να είναι σχεδόν πενταπλάσιος από τον αριθμό των θανάτων από την ασθένεια του καρκίνου. Μάλιστα και στην πατρίδα μας, που πληθυσμιακά φθίνει με γοργούς ρυθμούς, υπερβαίνει κατά πολύ, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, τον αριθμό των γεννήσεων. Κάτι αντίστοιχο ισχύει για όλες τις λεγόμενες ανεπτυγμένες περιοχές του πλανήτη, στις οποίες παρατηρείται διαρκώς αυξανόμενη γήρανση τον πληθυσμού.

Η Εκκλησία μας ως μητέρα της πνευματικής ζωής, που με θέρμη προσεύχεται για την υγεία, τη μακροζωία και την αναγέννηση των γεννημένων, δεν μπορεί να θεωρήσει την επιλογή της άμβλωσης απλώς και μονομερώς σαν ένα νομικό ζήτημα ή απόλυτο ανθρώπινο δικαίωμα της κυοφορούσας το κεκτημένο της σύγχρονης κοινωνίας. Γι' αυτό και υψώνει τη φωνή της για την προστασία της ζωής και της γέννησης των αγέννητων και, αντικρίζοντας την Ιερότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και ζωής, ζητεί από τις ευλογημένες με τη δυνατότητα της μητρότητος γυναίκες να προστατεύσουν με κάθε τρόπο τον θησαυρό της ζωής που κρατούν στα σπλάγχνα τους και, παρά τις συχνά αντίξοες συνθήκες η την πιεστική γνώμη των άλλων, να δεχθούν με εμπιστοσύνη και πίστη το δώρο του Θεού. Επιπλέον, απευθύνεται στο σύνολο του πολιτικού κόσμου και κάνει έκκληση για τη θωράκιση του Ιερού θεσμού της οικογένειας και ιδίως τη στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας. Παράλληλα, αναλαμβάνει και η ίδια τις ευθύνες Της για να αναδείξει την πνευματική σημασία αυτού του Θεσμού, να ενημερώσει συστηματικά τον πιστό λαό μας για το δημογραφικό πρόβλημα και την προστασία του αγέννητου παιδιού, καθώς και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την έμπρακτη στήριξη της άγαμης μητέρας και την ουσιαστική μέριμνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Τέκνα εν Κυρίω ευλογημένα, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απευθύνει προς όλους έκκληση για διαρκή προσευχή και μετάνοια, ώστε η ζωή να μη νικηθεί από τις θανάσιμες επιλογές των ανθρώπων. Η εσκεμμένη και άκριτη αφαίρεση μιας ζωής είναι αντίθετη προς τον οφειλόμενο σεβασμό μας στην Ιερότητα της θείας δημιουργίας και μάλιστα στην κορωνίδα αυτής, τον άνθρωπο, απομακρύνει την ενέργεια του Θεού από τη ζωή μας και φυγαδεύει τη χάρη Του.

Αγωνιζόμαστε να δεχόμαστε με χαρά και ελπίδα τη γέννηση κάθε παιδιού ως μέρος της οικονομίας του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου και την απαλλαγή από τη φθορά του θανάτου, όπως ολοφάνερα φαίνεται τούτο και στην υμνογραφία της εορτής του Γενεθλίου της Θεοτόκου: «Η γέννησις σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οκουμένη, εκ σου γαρ ανέτειλεν ο Ήλιος τής δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσατο ημίν ζωήν την αιώνιον».


03.09.2022

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών & Μυστηρίων στην ενορία μας για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Καλό μήνα με υγεία!

Κάνετε κλικ στα παρακάτω τετραγωνάκια για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών & Μυστηρίων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου και στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων για τον μήνα Σεπτέμβριο.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

30.08.2022

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑ.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ.

Στις 2 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάμα, προστάτη των βοσκών. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στη Διάβα Καλαμπάκας θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

ΠΕΜΠΤΗ, 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων Διάβας στις 6:30 μ.μ. θα τελεστεί η ακολουθία του Μικρού Αγιασμού.

Κατόπιν στις 7:00 μ.μ. θα τελεστεί Πανηγυρικός Εσπερινός με θείο κήρυγμα. Ακολούθως θα διαβαστούν οι ευχές «Εἰς τό εὐλογῆσαι ἅλας» και ευχή για κάθε ασθένεια ζώου, των Αγίων Μάμα και Μοδέστου. Στο τέλος οι πιστοί θα λάβουν ένα σακουλάκι με αλάτι, καθώς και γλυκίσματα που θα έχουν ετοιμάσει οι κυρίες της Ερανικής Επιτροπής του Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων Διάβας στις 7:30 π.μ. θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετ' αρτοκλασίας και υψώματος του Αγίου.

Με τιμή και χαρά καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους της περιοχής, ώστε να συμμετέχουν στις Ιερές Ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία του Αγίου για τους ίδιους, τις εργασίες τους και τα ζώα τους.


26.08.2022

Εγκαίνια ενοριακής βιβλιοθήκης Αγίου Δημητρίου Διάβας.

Με τιμή και χαρά,

Σας προσκαλούμε στα Εγκαίνια της Ενοριακής Βιβλιοθήκης ''Πολυζώειος'' του Αγίου Δημητρίου Διάβας, που θα τελεστούν το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022 στις 7:00 μ.μ. από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών & Μετεώρων κ. Θεόκλητο.

Το οίκημα που στεγάζει την ενοριακή βιβλιοθήκη βρίσκεται στην πλατεία της Διάβας ακριβώς δίπλα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο


17.08.2022

Μουσική βραδιά διοργανώνει η ενορία μας αυτό το Σάββατο.

Έφτασε η μουσική βραδιά! Η ενορία μας, στα πλαίσια των φετινών καλοκαιρινών δραστηριοτήτων της, διοργανώνει μουσική βραδιά για όλους τους φίλους και φίλες μας.

Αυτό το Σάββατο 20 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων Διάβας θα πραγματοποιηθεί συναυλία από τέσσερις καταξιωμένους νέους μουσικούς. Η μουσική βραδιά με τίτλο ''Νοσταλγικές Ρετρό Μελωδίες'' είναι αφιερωμένη σε τραγούδια παλιών ελληνικών ταινιών.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς που θα καλύψουν όλη την εκδήλωση: Πρατήριο Ντάρδας, Δήμος Μετεώρων, Παππάς - Οικοδομικά Υλικά, Ταβέρνα Πλατάνια.

Ευχαριστούμε και το Οινοποιείο Λούδας που θα προσφέρει κρασί στους παρευρισκομένους της μουσικής βραδιάς.

Σας περιμένουμε σε μία νοσταλγική βραδιά με θέα τα Μετέωρα!


12.08.2022

Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην ενορία μας.

Την Δευτέρα 15 Αυγούστου ο Όρθρος θα ξεκινήσει στις 7:30 π.μ. και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Κατόπιν θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της ιεράς εικόνος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου γύρω από τον ναό και στην συνέχεια στο κέντρο της πλατείας θα διαβαστούν η αρτοκλασία και το ύψωμα της Παναγίας.

Χρόνια ευλογημένα, χρόνια πολλά!

05.08.2022

Ιερό Μνημόσυνο για τον μακαριστό π. Γεώργιο Στέφα.

Την Κυριακή 7 Αυγούστου, επί τη συμπληρώσει πέντε ετών, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων Διάβας, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο για τον μακαριστό Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών & Μετεώρων π. Γεώργιο Στέφα.

03.08.2022

Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο εξωκλήσι

της Αγίας Παρασκευής Διάβας.

Και φέτος, η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος θα εορταστεί στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής (πάνω στον λόφο μετά το τυροκομείο).

Την Παρασκευή 5 Αυγούστου στις 7:30 μ.μ. θα τελεσθεί Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα.

Το Σάββατο 6 Αυγούστου στις 7:30 π.μ. θα τελεσθεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

ΙΟΥΛΙΟΣ

29.07.2022

Καθαρισμός δρόμων από σκουπίδια στην Διάβα.

Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών ενοριακών δραστηριοτήτων που διοργανώνει από φέτος η ενορία της Διάβας, αυτό το Σάββατο 30 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός των δρόμων του χωριού από σκουπίδια, τα οποία θα ταξινομηθούν στους αντίστοιχους κάδους.

Συγκέντρωση στην πλατεία του χωριού στις 09:00 π.μ.

Το περιβάλλον είναι δώρο του καλλιτέχνη Θεού.

Είμαστε διαχειριστές του και όχι ιδιοκτήτες του.

29.07.2022

Ευχαριστίες και σκέψεις.

Σε κάθε Ιερά Πανήγυρη που τελείται, σαφώς και υπάρχουν όλα εκείνα τα πρόσωπα που με τον τρόπο τους και τη δυνατότητα τους πάντοτε προσφέρουν.

Η ενορία που αποτελεί το κέντρο ζωής μιας πόλης, μιας κοινότητας, ενός χωριού, είναι κάτι παραπάνω από ένα οριοθετημένο πλαίσιο. Η ενορία είναι μία κοινωνία προσώπων που συνδέονται μεταξύ τους επειδή ακριβώς η κεφαλή αυτού του σώματος, αυτής της κοινωνίας είναι το πρόσωπο του Χριστού. Αυτά τα πρόσωπα τοποθετούν την ύπαρξη τους μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην ενορία, στη ζωή της και αγιάζονται.

Φέτος, για πρώτη φορά μετά τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων Διάβας, την Ε' Κυριακή Νηστειών, 10 Απριλίου 2022, που τέλεσε ο Επίσκοπος μας κ. Θεόκλητος, γιορτάσαμε για πρώτη φορά τον αγαπημένο μας άγιο και ιατρό μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα. Ο Ιερός τούτος ναός, ο μοναδικός στην ευρύτερη περιοχή μας, είναι και μεγαλοπρεπής και λαμπρότατος. Σίγουρο είναι πως θα καταστεί σπουδαίο πνευματικό κέντρο. Ένα άγιο κόσμημα που υπενθυμίζει πως κάθε υλικό σημείο της κάθε γωνιάς του κτίσματος του ναού έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα βίωμα αιώνιο μέσα στην πνευματική ζωή του ναού. Ένας ναός, η ανοικοδόμηση του οποίου ξεκίνησε το έτος 2008 με πρωτοβουλία του επιτρόπου κ. Βασίλη Βλαχογιάννη. Στην προσπάθεια αυτή προστέθηκαν όλοι οι ενορίτες της Διάβας, αλλά και άλλοι αδελφοί μας.

Στην φετινή εορτή του αγαπημένου μας αγίου όλα ήταν χαρούμενα και φωτεινά. Προσπάθειες ετών λαμβάνουν σάρκα και οστά και οι αγωνίες όσων διακόνησαν στο ναό, με πρώτο τον π. Φώτιο Βούρλα, δένουν και συνυπάρχουν αρμονικά με τα πρόσωπα του σήμερα. Η προσπάθεια για το πέρας των εργασιών του ναού συνεχίζονται. Σε δύσκολες εποχές, με δύσκολα μέσα, με τρόπους που οφείλουν να φέρουν αποτέλεσμα. Οι ευχαριστίες; Άπειρες. Προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας που με δυναμικές κινήσεις στόλισε τον εσωτερικό χώρο του ναού μας με αναλόγια, δεσποτικό θρόνο και στασίδια, επιβλέποντας και ενεργώντας με αίσθημα προσφοράς και θυσίας, επουδενί με αίσθημα επιβολής. Εδώ, στην Διάβα αισθανόμαστε αιχμάλωτοι της αγάπης του.

Αιχμάλωτοι και της αγάπης των Ιερών Μονών των Μετεώρων. Σεβαστοί μας Γέροντες, σεβαστές μας Γερόντισσες, φιλούμε το χέρι σας. Σταθήκατε δίπλα μας στην αρχή, στέκεστε και τώρα. Δεν στέκεστε για εμάς, αλλά για όλα εκείνα τα αποκαλυπτόμενα πρόσωπα των αγίων που φανερώνουν τη δόξα του Θεού. Γειτονεύουμε. Βρισκόμαστε αντίκρυ. Μάλιστα, ο άγιος Παντελεήμων, κάποια βράδια νιώθουμε πως δραπετεύει από τη λειψανοθήκη του Μεγάλου Μετεώρου και μας επισκέπτεται. Κομίστηκε με χαρά, τον αποχαιρετήσαμε με δάκρυα και με ζωντανή την ελπίδα να ανταμώσουμε, να ανταμώνουμε.

Δεν είναι της στιγμής να εκφράσουμε ευχαριστίες προς όλους εκείνους που βοήθησαν στην φετινή Ιερά Πανήγυρη. Είναι πολλοί. Ο Θεός γνωρίζει. Οφείλουμε μόνο μία επισήμανση που προκύπτει από μία διακονία που αρχίζει από προχθές να βαραίνει. Δοξολογικά και προσευχητικά. Ο αγαπημένος μας άγιος κάλεσε κοντά του φέτος τόσους επισκέπτες που το μόνο δώρο που του άφησαν ενώπιον του ιερού του λειψάνου και της αγίας εικόνας του ήταν δάκρυα και στεναγμοί. Μέσα στα βάσανα τους υπήρχαν και ευχαριστίες. Όμως, οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να πράξει απολύτως τίποτε. Όλα εναπόκεινται στον τρόπο με τον οποίο κινείται η ανθρώπινη ελευθερία και το θέλημα του Θεού.

Η Δεσποινούλα όταν μάθει να περπατά, μάλλον θα χρειαστεί υποστήριξη. Η Ζωή, η Έφη, η Χριστίνα, η Αγγελική, ο Νικόλαος, η μικρή Ελένη, ένας άλλος νέος, παλεύουν με τον καρκίνο. Ένα νέο παιδί αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Ο άγιος μας θα ξεβολευτεί από την βεβαιότητα της εικόνας στην οποία στέκει και προσεύχεται και θα ενεργήσει ξανά. Αυτό είναι η πίστη, το θαύμα. Το κλείσιμο του ματιού του Θεού στον άνθρωπο.

Πρεσβύτερος Ηρακλής Φίλιος

Εφημέριος Διάβας

21.07.2022

Ιερά Πανήγυρη Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων.


Με αισθήματα χαράς και τιμής

Σας προσκαλούμε στην Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων στη Διάβα Καλαμπάκας, που εορτάζει πρώτη φορά, μετά τα εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Απριλίου 2022.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

7:30 μ.μ.: Ιερό Ευχέλαιο.

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

7:15 μ.μ. Υποδοχή της Τιμίας Χειρός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος εκ της Ιεράς Βασιλικής Μονής του Αγίου & Μεγάλου Μετεώρου.

7:30 μ.μ.: Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών & Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, μετ' αρτοκλασίας, υψώματος του Αγίου και θείου κηρύγματος. Στο τέλος του Εσπερινού θα προσφερθεί παραδοσιακή φιλοξενία στους πιστούς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

7:00 π.μ.: Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών & Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, μετ' αρτοκλασίας, υψώματος του Αγίου και θείου κηρύγματος.

7:30 μ.μ.: Ιερά Παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος.

21.07.2022

Ιερά Πανήγυρη εξωκλησίου Αγίας Παρασκευής.

Ως γνωστόν την 26η Ιουλίου, η αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη της οσιομάρτυρος Παρασκευής. Στη Διάβα πανηγυρίζει το εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής (στο λοφάκι μετά το τυροκομείο).


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

7:30 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ' αρτοκλασίας, υψώματος της Αγίας και θείου κηρύγματος.

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

7:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία, μετ' αρτοκλασίας και υψώματος της Αγίας.


ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

19.07.2022

Υποδοχή Τιμίας Χειρός Αγίου Παντελεήμονος.

Με χαρά, σας ανακοινώνουμε πως στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων Διάβας, την Τρίτη 26 Ιουλίου το απόγευμα, στις 7:15 μ.μ. θα υποδεχτούμε την Τιμία Χείρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος εκ της Ιεράς Βασιλικής Μονής του Αγίου & Μεγάλου Μετεώρου.

14.07.2022

Προσφορές για την Ιερά Πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμονος στην Διάβα.

Παρακαλούνται όσοι αδελφοί μας θέλουν να προσφέρουν άρτους και λουκούμια στις Ιερές Πανηγύρεις του εξωκλησίου της Αγίας Παρασκευής και του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων, για την εορτή της Αγίας Παρασκευής (26 Ιουλίου) και του Αγίου Παντελεήμονος (27 Ιουλίου), να επικοινωνήσουν με τον Γραμματέα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου κ. Σπύρο Βλαχογιάννη (697 359 1806).

14.07.2022

Η Θεία Λειτουργία αυτής της Κυριακής.

Αυτή την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων.

07.07.2022

Σημεία στάσης του λεωφορείου για την συλλογή των ενοριτών στην εκδρομή στο Πήλιο.

Το Σάββατο 9 Ιουλίου που θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή με την ενορία μας, το λεωφορείο του κ. Νεκτάριου Τσιάτσιου θα αναχωρήσει από την πλατεία της Διάβας στις 7 π.μ.

Οι στάσεις που θα πραγματοποιήσει στον δρόμο είναι οι εξής:

- Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων.

- Σταθμός τρένων στην Καλαμπάκα.

- Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

05.07.2022

Σχετικά με την εκδρομή της ενορίας μας στο Πήλιο: Για όσους ήρθαν σε επαφή με θετικούς στον κορονοϊό.

Επειδή, πρώτα ο Θεός, το Σάββατο 9 Ιουλίου θα πραγματοποιήσουμε εκδρομή με την ενορία μας στο Πήλιο, παρακαλούμε όσους ήρθαν πρόσφατα σε επαφή με συνανθρώπους μας που βγήκαν θετικοί στον κορονοϊό, για να ταξιδέψουμε με ασφάλεια, να προβούν στη διενέργεια τεστ ανίχνευσης σε φαρμακείο. Η προτροπή αυτή γίνεται για να προστατεύσουμε στο ταξίδι τους συνταξιδιώτες μας και εμάς τους ίδιους. Είναι μία ακόμη στιγμή προσωπικής ευθύνης. Χρειάζεται όλοι όσοι θα ταξιδέψουμε να δείξουμε για μία ακόμη φορά υπευθυνότητα.

05.07.2022

Αυτό το Σάββατο η εκδρομή της ενορίας μας στο Πήλιο.

Αυτό το Σάββατο 9 Ιουλίου με την βοήθεια του Θεού θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή της ενορίας μας στο Πήλιο.

Οι συμμετέχοντες στην εκδρομή, 51 στον αριθμό, θα συγκεντρωθούν στην πλατεία του χωριού, απ' όπου και θα ξεκινήσει το λεωφορείο του κ. Νεκτάριου Τσιάτσιου στις 7 το πρωί. Το λεωφορείο θα κάνει στάσεις στον Άγιο Παντελεήμονα και σε άλλα κεντρικά σημεία του δρόμου του χωριού, παραλαμβάνοντας κι άλλους εκδρομείς που μένουν στην αρχή του χωριού.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

- Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας στην Πορταριά (Μετόχι της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους)

- Στο Βυζαντινό Μουσείο Μακρινίτσας ''Οξεία Επίσκεψις'' (κάτω από τους πελώριους πλάτανους θα απολαύσουμε καφέ, αναψυκτικό κ.τ.λ. με θέα την πανέμορφη πόλη του Βόλου)

- Στα Καλά Νερά (μπάνιο και φαγητό)

- Στην πόλη του Βόλου (βόλτα στην παραλία, καφέ κ.τ.λ.).

Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλώ, επικοινωνήστε με το τουριστικό γραφείο του κ. Νεκταρίου Τσιάτσιου (24320 24144).


04.07.2022

Δωρεά πυροσβεστήρα στην ενορία μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ιωάννη Κύργια, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση με πυροσβεστήρες στα Τρίκαλα και μας δώρισε έναν πυροσβεστήρα για τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

01.07.2022

Πεζοπορία στην Γκούρα Διάβας με την ενορία.

Στα πλαίσια των φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων και δράσεων ''Καλοκαίρι στην Διάβα 2022'' που διοργανώνει για πρώτη φορά η ενορία Αγίου Δημητρίου Διάβας και από φέτος καθιερώνονται, αυτό το Σάββατο 2 Ιουλίου ξεκινάμε την πεζοπορία μας!

Συγκεντρωνόμαστε το απόγευμα του Σαββάτου στις 6:30 μ.μ. στην πλατεία της Διάβας με εφόδια την καλή μας διάθεση και με σκοπό να απολαύσουμε την πανέμορφη διαδρομή προς την Γκούρα.

Οι εκδηλώσεις αφορούν όλους τους συνανθρώπους μας κι εκτός Διάβας. Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μία όμορφη παρέα και να χαρούμε την φύση μας!


01.07.2022

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών & Μυστηρίων στην ενορία μας για τον μήνα Ιούλιο.

Καλό μήνα με υγεία!

Κάνετε κλικ στο παρακάτω τετραγωνάκι για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών & Μυστηρίων στην ενορία μας για τον μήνα Ιούλιο.

ΙΟΥΝΙΟΣ

28.06.2022

Τέλεση Θείας Λειτουργίας στην ενορία μας

(29.06.2022 έως 03.07.2022)


Τετάρτη    29.06.2022    Πέτρου και Παύλου των πρωτοκορυφαίων αποστόλων    Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου    7:30 π.μ.

Πέμπτη    30.06.2022    Σύναξη των αγίων αποστόλων  Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων 7:30 π.μ.

Παρασκευή    01.07.2022    Κοσμά & Δαμιανού Αναργύρων των ἐν Ρώμῃ    Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου    7:30 π.μ.

Κυριακή    03.07.2022    Γ' Ματθαίου    Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου    7:30 π.μ.


22.06.2022

Μουσική βραδιά στην Διάβα.

''Νοσταλγικές ρετρό μελωδίες''.

Τρίκαλα, απόψε, Τετάρτη 22 Ιουνίου, μαζί με τους δύο από τους τέσσερις μουσικούς που θα παίξουν στην μουσική βραδιά που διοργανώνει η ενορία μας, στα πλαίσια των καλοκαιρινών ενοριακών εκδηλώσεων, το Σάββατο 20 Αυγούστου στις 8.30 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων. Μαζί με το ζεύγος Γιώργο Αλεξανδρή (ηλεκτρική κιθάρα) και Ιφιγένεια Καραγκούνη -εκ Καλαμπάκας- (φωνητικά), συζητώντας για τις λεπτομέρειες της βραδιάς. Κοντά μας θα βρίσκονται και άλλοι δύο μουσικοί. Στο τέλος της βραδιάς εμφάνιση έκπληξη ..!!! Είσοδος δωρεάν. Χορηγίες θα καλύψουν την εκδήλωση της μουσικής βραδιάς με τίτλο ''Νοσταλγικές ρετρό μελωδίες''.

21.06.2022

Αλλαγή ημερομηνίας εκδρομής με την ενορία τον Ιούλιο...

Η εκδρομή στο Πήλιο, που ήταν προγραμματισμένη να γίνει με την ενορία μας το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022, θα γίνει τελικά το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022. Στην εκδρομή δεν θα συμμετάσχει η ενορία του Βυτουμά, η οποία θα πραγματοποιήσει αργότερα εκδρομή. 

Για να κλείσετε θέσεις, απευθυνθείτε στον Γραμματέα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου κ. Σπύρο Βλαχογιάννη (697 359 1806). Μένουν ακόμη 14 με 18 κενές θέσεις. Επειδή υπάρχει ζήτηση από συνανθρώπους μας από την Καλαμπάκα και τα Τρίκαλα, προηγούνται, για την πλήρωση των θέσεων,. οι ενορίτες της Διάβας.

Τα έξοδα μετακίνησης αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Μετεώρων κ. Θοδωρής Αλέκος.


Το Βυζαντινό Μουσείο ''Οξεία Επίσκεψις'' που θα επισκεφθούμε στην Μακρινίτσα...

18.06.2022

Καλοκαίρι στην Διάβα με την ενορία!

Με την ευλογία του Επισκόπου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών & Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, το ''Καλοκαίρι στην Διάβα'', μία πρωτοβουλία της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Διάβας Καλαμπάκας, από φέτος γίνεται θεσμός. Σκοπός της ενορίας μας είναι όλοι μαζί να συναντηθούμε και αυτό το καλοκαίρι και να διασκεδάσουμε μακριά από όσα μας βαραίνουν και μας κουράζουν.

Με χαρά μεγάλη σας καλούμε όλους, μικρούς και μεγάλους, ειδικά τους νέους μας, από οποιοδήποτε μέρος της περιοχής μας, με οποιαδήποτε τρέλα κι αν κουβαλάτε, όπως είστε, να διασκεδάσουμε όλοι μαζί και να συμμετέχουμε στις δραστηριότητες της ενορίας. Κάθε χρονιά θα προστίθενται νέες δραστηριότητες. Ας φτιάξουμε τις διαθέσεις μας, ανταμώνοντας και συμμετέχοντας!


15.06.2022

Απογευματινός καφές Ερανικής επιτροπής Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων Διάβας.

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στον απογευματινό καφέ που διοργανώνει η Ερανική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων Διάβας, στα ''Πλατάνια'' στην Διάβα, την Κυριακή 19 Ιουνίου στις 7 μ.μ.. Σε ένα όμορφο απογευματινό με μία νοσταλγική βραδιά και με συντροφιά τους ήχους της μουσικής, σας περιμένουμε να περάσουμε ευχάριστα.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει για μία ακόμη φορά ενίσχυση στις προσπάθειες της ενορίας μας για την αποπεράτωση των εργασιών του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων Διάβας.

Η Ερανική επιτροπή


14.06.2022

Εκδρομή με την ενορία μας!

Το Σάββατο στις 16 Ιουλίου 2022 η ενορία μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στο Βυζαντινό Μουσείο Μακρινίτσας ''Οξεία Επίσκεψις'', στην Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας Πηλίου, στα Καλά Νερά και στον Βόλο.

Η εκδρομή αυτή θα πραγματοποιηθεί από κοινού με την ενορία του Βυτουμά. Τα έξοδα μετακίνησης αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Μετεώρων κ. Θοδωρής Αλέκος.

Σημειώνεται πως ο αριθμός ατόμων (30) για την ενορία της Διάβας έχει ήδη κλείσει.

09.06.2022

Το Ψυχοσάββατο στην ενορία μας.

Προς ενημέρωση των αδελφών μας, σας ενημερώνουμε σχετικά με το πρόγραμμα του ερχόμενου Ψυχοσάββατου:

Παρασκευή (10 Ιουνίου 2022) - 6 το απόγευμα στο Κοιμητήριο του χωριού μας θα διαβαστεί τρισάγιο για τις ψυχές των κεκοιμημένων.

Παρασκευή (10 Ιουνίου 2022) - 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα τελεστεί ο Εσπερινός του Ψυχοσάββατου και μετά τον Εσπερινό τρισάγιο για τις ψυχές των κεκοιμημένων.

Σάββατο (11 Φεβρουαρίου 2022) - 7:30 π.μ. έως 10:15 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία για το Ψυχοσάββατο και στο τέλος μνημόσυνο για τις ψυχές των κεκοιμημένων.

09.06.2022

Χρήση απινιδωτή της ενορίας μας σε έκτακτα περιστατικά.


Ο απινιδωτής φυλάσσεται στο χώρο της ενοριακής βιβλιοθήκης, δίπλα ακριβώς από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Πρόσβαση στην βιβλιοθήκη έχουν οι καταστηματάρχες των γύρω καταστημάτων και οι επίτροποι του ναού. Οι καταστηματάρχες στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιο έκτακτο γεγονός και να έρθουν να κάνουν χρήση του απινιδωτή είναι: Φωτεινή Τάσιου και Έφη Μητρογιώργου (Φαρμακείο), Βιργινία Τσαρούχα (King Cafe), Κλεάνθης Ζήμος (Μικρό Νυχτερινό), Παναγιώτης Μπερντές (Cafe Οξυγόνο).

Στις εισόδους του χωριού θα τοποθετηθούν αυτοκόλλητα με το σήμα του απινιδωτή που θα κατευθύνουν με βέλη προς την ενοριακή βιβλιοθήκη, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι ότι στο χωριό υπάρχει απινιδωτής προς χρήση.

Η χρήση του απινιδωτή αφορά και περιστατικά εκτός Διάβας, των γύρω χωριών, της γύρω περιοχής και γενικά όπου σημειωθεί ανάγκη προς τους συνανθρώπους μας, μπορείτε να προστρέξετε στους προαναφερθέντες καταστηματάρχες και να έρθουν να κάνουν χρήση του απινιδωτή.

03.06.2022

Το πρόγραμμα Ακολουθιών & Μυστηρίων για τον μήνα Ιούνιο στην ενορία μας.

ΜΑΪΟΣ

30.05.2022

Εκδρομή της ενορίας μας με την ενορία του Βυτουμά στο Πήλιο!


Για να κλείσετε θέση, επικοινωνήστε με τους εξής τρόπους:

1) Τηλεφωνήστε στον Γραμματέα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Βλαχογιάννη (697 359 1806).

2) Στην παρακάτω φόρμα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό του τηλεφώνου σας και πατήστε ''Υποβολή''.

3) Στείλτε μας μήνυμα στο Instagram (enoria.diavas).


30.05.2022

Η εορτή της Αναλήψεως στον Κοιμητηριακό Ναό της Διάβας.

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου η Εκκλησία μας εορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου.

Στην Διάβα η εορτή της Αναλήψεως εορτάζεται στον κοιμητηριακό ναό του Αγίου Αθανασίου.

Την Τετάρτη στις 6:15 μ.μ. θα τελεστεί ο Αγιασμός και κατόπιν θα διαβαστεί η Ενάτη ώρα της Αποδόσεως του Πάσχα, ψάλλοντας για τελευταία φορά το Χριστός Ανέστη. Στην συνέχεια στις 7 μ.μ. θα ξεκινήσει ο Πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή της Αναλήψεως με θείο κήρυγμα.

Την Πέμπτη στις 7:30 π.μ. ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Κατόπιν, στον εξαιρετικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο του ναού, θα τελεστεί η αρτοκλασία και το ύψωμα.

19.05.2022

Λειτουργία και Παράκληση με την συμμετοχή των διαγωνιζομένων μαθητών της Διάβας.

Την Κυριακή της Σαμαρείτιδος στις 22 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Διάβας, στις 7:30 π.μ. θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στην οποία θα συμμετέχουν οι διαγωνιζόμενοι μαθητές της Διάβας Γυμνασίου - Λυκείου, καθώς και οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων της Γ' Λυκείου. Στο τέλος θα διαβαστεί ευχή προς τους μαθητές, την οποία συνέταξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ για τους διαγωνιζομένους μαθητές.

Την Κυριακή του Τυφλού στις 29 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Διάβας, στις 6:30 μ.μ. θα τελεστεί Ιερά Παράκληση για τους διαγωνιζόμενους μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων της Γ' Λυκείου. Θα διαβαστεί επίσης η ως άνω προαναφερθείσα ευχή.


Καλή επιτυχία παιδιά!

Ο Θεός μαζί σας!

11.05.2022

Το καλοκαίρι ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑ!

06.05.2022

Ημερομηνία εκπαίδευσης στη χρήση απινιδωτή, στις πρώτες βοήθειες και ΚΑΡΠΑ.

Κατόπιν συνεννοήσεως με το διευθυντικό προσωπικό του ΕΚΑΒ Λάρισας, η εκπαίδευση στην ενορία μας πάνω στη χρήση απινιδωτή, στις πρώτες βοήθειες και ΚΑΡΠΑ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022 από τις 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στην αίθουσα Κοινοτικού Συμβουλίου Διάβας.

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε να εκπαιδευτείτε, δηλώσετε ενδιαφέρον μέχρι την Κυριακή 29 Μαΐου επικοινωνώντας με τον  κ. Σπυρίδωνα Βλαχογιάννη, Γραμματέα Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Διάβας (697 359 1806).

Είναι σημαντικό να μπορείς να σώσεις μία ζωή.


Κάνετε κλικ στο παρακάτω αρχείο για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο θα προσαρμοστεί σε 4 ώρες εκπαίδευσης.

05.05.2022

Τέλεση Θείας Λειτουργίας στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος &

Τριών Νεομαρτύρων Διάβας.

Από το Σάββατο 7 Μαΐου έως την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022, θα τελούνται καθημερινά ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον νέο εγκαινιασμένο ναό Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων Διάβας.

Ο Όρθρος θα ξεκινάει στις 7:30 π.μ.

04.05.2022

Το πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών & Μυστηρίων στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος

& Τριών Νεομαρτύρων.

ΕΤΟΣ 2022.

Κάνετε κλικ στο παρακάτω αρχείο για να διαβάσετε προσεκτικά το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών & Μυστηρίων στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων από τους μήνες Μάιο - Οκτώβριο για το έτος 2022.

Έτσι, θα γνωρίζετε ποιες μέρες θα λειτουργούμε στον ως άνω Ιερό Ναό.

Επειδή δεν έχουμε θέρμανση στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων, μπορούμε να λειτουργούμε στο ναό αυτό κάποιες ημέρες από τα τέλη Απριλίου έως και τα μέσα Οκτωβρίου.

04.05.2022

Το πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών & Μυστηρίων για τον μήνα Μάιο.

Κάνετε κλικ στο παρακάτω αρχείο για να διαβάσετε το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών και Μυστηρίων κατά τον μήνα Μάιο στην ενορία μας και στους δύο Ιερούς Ναούς, του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων.

05.05.2022

Εκπαίδευση στη χρήση απινιδωτή στην ενορία της Διάβας.

Πριν από τις άγιες ημέρες του Πάσχα, η ενορία του Αγίου Δημητρίου Διάβας, κατόπιν αιτήσεως της προς την επιχείρηση του Νομού μας ΒΙΟΛΑΝΤΑ, απέκτησε μία δωρεά με ύψιστη αξία για την ανθρώπινη ζωή.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ΒΙΟΛΑΝΤΑ κ. Κώστας Τζωρτζιώτης ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ενορίας μας για τη δωρεά αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED), ο οποίος θα φυλάσσεται στην ενορία και θα βρίσκεται προς χρήση των συνανθρώπων και ενοριτών μας.

Έχει προγραμματιστεί προς τα τέλη Μαΐου να έρθουν από το ΕΚΑΒ Λάρισας ειδικοί εκπαιδευτές για σεμινάριο στην ενορία μας. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε τους ενορίτες της Διάβας που θέλουν να εκπαιδευθούν στη χρήση του απινιδωτή, στο ΚΑΡΠΑ κ.α., να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την Κυριακή 29 Μαΐου, επικοινωνώντας με τον κ. Σπυρίδωνα Βλαχογιάννη, Γραμματέα Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Διάβας (697 359 1806).

Είναι σημαντικό να μπορείς να σώσεις μία ζωή.

05.05.2022

Ευχαριστήριο Φιλοπτώχου ενορίας Διάβας προς επιχειρήσεις.

Ήδη από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η αλληλεγγύη και η φιλανθρωπία κατέστησαν ισχυροί πυλώνες μέσα στην πνευματική και κοινωνική ζωή των χριστιανών. Στις μέρες μας συνεχίζουν να εμπνέουν ανθρώπους που εμφορούνται ισχυρών αισθημάτων προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο και αδελφό.

Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά και φέτος τις επιχειρήσεις του Νομού μας που προσέφεραν τρόφιμα στο Φιλόπτωχο της ενορίας Αγίου Δημητρίου Διάβας για τις ημέρες του Πάσχα, τα οποία διανεμήθηκαν σε δώδεκα (12) οικογένειες της ενορίας μας. Ευχαριστούμε:

· Το Κρεοπωλείο του κ. Γεωργίου Τσιάμη (Καλαμπάκα) για την προσφορά μεγάλης ποικιλίας κρεατικών.

· Το Κρεοπωλείο ''MeatHall Καλλιάγρας'' (Τρίκαλα) για την προσφορά μεγάλης ποικιλίας κρεατικών.

· Τους Μύλους Βλαχογιάννη Α.Ε. (Διάβα) που προσέφεραν δώδεκα (12) τσουβάλια αλεύρι.

· Ανώνυμη επιχείρηση για την προσφορά οπωροκηπευτικών.

Χριστός Ανέστη!

Το Φιλόπτωχο της ενορίας Αγίου Δημητρίου Διάβας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

29.04.2022

Ιερά Πανήγυρη Αγίου Αθανασίου Διάβας (Κοιμητηριακός ναός).

Την Δευτέρα 2 Μαΐου πανηγυρίζει ο Κοιμητηριακός Ναός του Αγίου Αθανασίου στη Διάβα.

Την Κυριακή 1 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. θα τελεστεί Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και το ύψωμα του Αγίου. Κατόπιν θα πραγματοποιηθεί λιτανεία της Ιεράς Εικόνας του Αγίου στους δρόμους δίπλα από το Κοιμητήριο.

Την Δευτέρα 2 Μαΐου στις 7:30 π.μ. θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με θείο κήρυγμα.

28.04.2022

Θεία Λειτουργία την Κυριακή του Θωμά...

Την Κυριακή του Θωμά 1 Μαΐου 2022 θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων.


Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα των Ακολουθιών και Μυστηρίων στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων, επισκεφτείτε στο site της ενορίας μας στην ενότητα "Εγκαίνια Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων'', την υποενότητα ''Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών & Μυστηρίων 2022''.

28.04.2022

Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής Διάβας.

Όπως κάθε έτος, έτσι και φέτος την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022, στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής στην Διάβα (πάνω στον λόφο, σ' ένα πανέμορφο μέρος, δίπλα από το τυροκομείο) θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Ζωοδόχου Πηγής με αρτοκλασία και ύψωμα.

26.04.2022

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Αγαπητοί μου αδελφοί, ενορίτες της Διάβας,

Μέσα από την καρδιά μου και με όλη μου την σκέψη στα πρόσωπά σας, στις αγωνίες και στις δυσκολίες των πικρών ημερών που διανύουμε, εύχομαι το φως της Αναστάσεως που δεν είναι τυχαίο φως, να αναστήσει τις ελπίδες σας και να σας κάνει πιο δυνατούς στον πνευματικό αγώνα και στον αγώνα της καθημερινότητας. Η σκέψη μου είναι πάντοτε σ' εσάς. Όλοι μαζί ας κατευθύνουμε τα βήματα μας προς τον αναστημένο Χριστό. Να γνωρίζετε πως η Ανάσταση του Χριστού είναι η μεγαλύτερη επανάσταση. Διαλύει το σκότος, νοηματοδοτεί τη ζωή, πληρώνει τις ελλείψεις μας και μας οδηγεί στην αιωνιότητα του Θεού.

Με την Ανάσταση του Χριστού όλα πλέον έχουν λύσεις. Τα αδιέξοδα, οι απογοητεύσεις, οι δυσκολίες, τα προβλήματα, η μοναχικότητα. Η Εκκλησία ως κοινωνία προσώπων ζει αυτό το μυστήριο του Θεού με τρόπο μυσταγωγικό, μέσα από τα ιερά μυστήρια και κυρίως μέσα από το κατεξοχήν μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τρώγοντας το Σώμα του αναστημένου Χριστού και πίνοντας το Αίμα Του, η ύπαρξη μας, το σώμα μας, η ψυχή μας, η θέληση μας, η ελευθερία μας, ελκύονται από την χάρη του Αγίου Πνεύματος που εγκαινιάζει μία νέα ζωή χαράς, αλήθειας και χάριτος.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και οι διακονούντες στην ενορία μας σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, με υγεία και φως Χριστού!

Χριστός Ανέστη!

22.04.2022

Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών & Μετεώρων κ. Θεοκλήτου

επί τη εορτή της Αναστάσεως.

ΠΑΣΧΑ 2022

Ἀριθ Πρωτ. 222/2022

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ἀριθ. 41


Ἀγαπητά μου παιδιά ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι,

Αὐτὴ τὴ χρονιὰ τὸ Πάσχα ἦρθε καὶ πάλι μέσα στὴ δίνη τῆς πανδημίας ἀπὸ τὸν φονικὸ ἰὸ τοῦ κορωνοϊοῦ, ποὺ ὅλα δείχνουν ὅτι, ἴσως ὁδεύει πρὸς τὸ τέλος της.

Ὡστόσο, ἐκεῖ ποὺ ἡ χαρὰ προσπαθεῖ δειλὰ-δειλὰ νὰ κάνει τὴν ἐμφάνισή της, μαῦρα σύννεφα καὶ γοερὰ τύμπανα πολέμου καλύπτουν τὴν ὑπ᾿ οὐρανόν. Ἐμφανὴς ἀπειλὴ ἄνωθεν τῶν κεφαλῶν μας, πιέζει ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξή μας καὶ μᾶς ὠθεῖ νὰ σκεφτόμαστε τὴ δυστυχία ποὺ μέλλει νὰ ἐξαπλωθεῖ σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἐξαιτίας τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τῆς ἀδιαλλαξίας καὶ τῶν συμφερόντων τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς.

Ἡ σκέψη μας στρέφεται στοὺς ἀθώους ἀμάχους, ποὺ κατακρεουργοῦνται δίχως ἔλεος. Στὰ ἄπραγα παιδιά, ποὺ βασανίζονται χωρὶς οἶκτο. Στὴν ἀνθρώπινη ζωή, ποὺ σκυλεύεται φθηνὰ ἡ ἀξία της καὶ ἡ ἀξιοπρέπειά της. Στὴ φρίκη, ποὺ βιώνεται στὶς πόλεις ποὺ μετατράπηκαν σὲ φαντάσματα καὶ ἄνυδρες ἐρήμους. Ἀκόμη καὶ στοὺς στρατιῶτες - πολεμιστές, ποὺ δὲν γνωρίζουν, καὶ ποτὲ δὲν θὰ μάθουν, γιὰ ποιὸ σκοπὸ δολοφονοῦν.

Ἀποτροπιασμός, ἀπογοήτευση, ἀπέχθεια καὶ βδελυγμία ! Πανικὸς, φόβος καὶ ἀβεβαιότητα !

Πῶς ἀλλιῶς νὰ περιγράψει κάποιος τὰ συναισθήματά του;

Ἠ ἀνάσταση ὅμως τοῦ Χριστοῦ εἶναι γεγονός. Καὶ μᾶς γεμίζει μὲ ἐλπίδα. Ἐλπίδα γιὰ φῶς στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Ἐλπίδα γιὰ τὴν καταλλαγὴ καὶ τὴν ΕΙΡΗΝΗ, σὲ τοῦτον τὸν πολυβασανισμένο καὶ αἱματοβαμμένο κόσμο.

Ἀνέστη Χριστὸς Ἀδελφοί μου, καὶ ζωὴ πολιτεύεται. Δηλαδή, μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἡ ζωὴ βασιλεύει παντοῦ. Λαμβάνει ἀξία καὶ ἀποκτᾶ σεβασμὸ καὶ βαρύτητα.

Ὅποιος βιώνει τὴν Ἀνάσταση γνωρίζει καλὰ πὼς ὁ «ἄλλος» ἔχει τὴν ἴδια ἀξία μὲ αὐτόν, δικαιοῦται τὰ ἴδια ἀκριβῶς προνόμοια, ὡς ἴσος καὶ ἰσότιμος. Ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια εἶναι ἀπαραβίαστη καὶ ἀποτελεῖ κύριο συστατικὸ πολιτισμοῦ τῆς κοινωνίας μας.

Ζῆστε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ! Πῶς; Μὲ ποιὸν τρόπο;

Μεταλάβετε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων!

Ἀφῆστε τὸ πανάγιο Αἷμα τοῦ Λυτρωτοῦ νὰ τρέξει στὶς φλέβες σας καὶ νὰ ἁγιάσει ὅλο σας τὸ εἶναι!

Μόνο ἔτσι θὰ σκηνώσει ὁ Θεὸς μέσα στὴν καρδιά μας. Καὶ μόνο μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν θὰ μάθουμε νὰ ἀγαπᾶμε, ἐπειδὴ ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου θὰ μᾶς μεταμορφώσει. Θὰ κατανοήσουμε τὴ ζωὴ «ἀλλιῶς». Θὰ γαληνεύσει ἡ ψυχή μας καὶ ἡ γαλήνη αὐτὴ θὰ πλημμυρίσει καὶ τοὺς δίπλα μας. Ἔτσι, ὁ κόσμος θὰ εἰρηνεύσει, μόνον ἔτσι ὁ κόσμος θὰ ἀλλάξει.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ἐν Καλαμπάκᾳ τῇ 24ῃ Ἀπριλίου 2022

Μετά πατρικῶν ἀναστασίμων εὐχῶν


20.04.2022

Το Πρόγραμμα της Μ. Πέμπτης και Μ. Παρασκευής.

Το πρωί της Μ. Πέμπτης στις 7:30 θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας στις 19:00 στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου θα τελεστεί η Ακολουθία των Παθών.

Το πρωί της Μ. Παρασκευής στις 8:00 θα ξεκινήσει η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και η Αποκαθήλωση. Ακολούθως στις 11:30 θα γίνει η Αποκαθήλωση του Νυμφίου στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων. Στις 12 το μεσημέρι στο Ιερό Κοιμητήριο της Διάβας θα διαβαστεί τρισάγιο για τις ψυχές των κεκοιμημένων.

Το απόγευμα της Μ. Παρασκευής στις 19:00 θα ξεκινήσει ο Όρθρος του Μ. Σαββάτου και η Ακολουθία του Επιταφίου. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτανεία του Επιταφίου στους δρόμους του χωριού, την οποία θα συνοδεύσουν οι κοπέλες των χορευτικών τμημάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Διάβας (ΜΕΕΣ).

19.04.2022

Η Θεία Λειτουργία της Μ. Πέμπτης στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων.

Την Μ. Πέμπτη ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου θα τελεσθούν στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων και θα ξεκινήσουν στις 7:30 π.μ.

18.04.2022

Το Ιερό Ευχέλαιο στην ενορία μας.

Την Μ. Τετάρτη στις 10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος & Τριών Νεομαρτύρων θα τελεστεί η Ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου.

16.04.2022

Θεία Λειτουργία και την Κυριακή των Βαΐων

στον νέο εγκαινιασμένο ναό της Διάβας.

Ανακοινώνεται προς τους πιστούς πως και αυτή την Κυριακή, Κυριακή των Βαΐων, θα τελεσθεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον εγκαινιασμένο, προσφάτως, Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα και Τριών Νεομαρτύρων στην Διάβα. Ο Όρθρος θα ξεκινήσει στις 7:30 π.μ.


ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

15.04.2022


Εξομολόγηση στην ενορία μας για τις άγιες ημέρες του Πάσχα.

Με αφορμή τις άγιες ημέρες του Πάσχα και την κατάλληλη πνευματική προετοιμασία των πιστών για την Θεία Ευχαριστία, τη Μεγάλη Δευτέρα στις 10:00 το πρωί, μετά την τέλεση της Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, θα έρθει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για να εξομολογήσει τους πιστούς ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Διονύσιος Μητσάκης, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Καλαμπάκας.


14.04.2022

Δωρεά απινιδωτή στην ενορία μας.

Υπάρχουν περιπτώσεις που συνάνθρωποι μας φεύγουν από τη ζωή έτσι ξαφνικά. Ίσως να μπορούσαμε να τους σώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει εναντίωση στο θέλημα του Θεού. Ίσως και να μην μπορούσαμε. Αξία έχει να προσπαθείς. Αλλά πώς;

Στη Διάβα θυμάμαι πως είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων τα τελευταία τρία χρόνια που έφυγαν ξαφνικά από τη ζωή. Έπρεπε να γίνει κάτι για να σώζουμε από εδώ και πέρα όσους μπορούμε με τη βοήθεια του Θεού. Με επιστολή ζητήσαμε από την επιχείρηση ΒΙΟΛΑΝΤΑ του Νομού μας να δωρίσει στην ενορία μας έναν απινιδωτή για να σώζουμε ζωές, όπου και όποτε χρειαστεί.

Η επιχείρηση ανταποκρίθηκε αμέσως. Έτσι, μετά από λίγες μέρες μου τηλεφώνησε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κ. Κώστας Τζωρτζιώτης. Την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 είχαμε συνάντηση στην επιχείρηση του. Απλός, ευχάριστος και με καλοσύνη. Τον ευχαριστούμε θερμά γιατί με την δωρεά του δώρισε ζωή! Κώστα η ενορία μας υποκλίνεται στην αγάπη σου και στην προσφορά σου.

Ο απινιδωτής θα φυλάσσεται στην ενοριακή βιβλιοθήκη και συνάνθρωποι μας θα εκπαιδευθούν για τη χρήση του έτσι ώστε αν χρειαστεί να τρέξουν προς βοήθεια.

13.04.2022

Το πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών και Μυστηρίων στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος και Τριών Νεομαρτύρων.


16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ     ΣΑΒΒΑΤΟ       Ανάστασις Λαζάρου                                       Όρθρος, Θεία Λειτουργία         7:30 π.μ.

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ  Η είσοδος του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα  Όρθρος,Θεία Λειτουργία     7:30 π.μ.

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ    Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ    Iωσήφ του Παγκάλου                                    Ακολουθία του Νυμφίου         7:30 μ.μ.

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ     Της Αλειψάσης τον Κύριο μύρῳ                  Ιερό Ευχέλαιο                         10:00 π.μ.

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ    Μ. ΠΕΜΠΤΗ    Ο Μυστικός Δείπνος, Ιανουαρίου ιερομ.    Όρθρος, Θεία Λειτουργία      7:30 π.μ.

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ    Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   Τα Άγια Πάθη του Κυρίου                           Αποκαθήλωση Νυμφίου    11:30 π.μ.

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ    ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚ.    Μάρκου Απ., Ραφαήλ, Νικολάου, Ειρήνης    Όρθρος, Θεία Λειτουργία      7:30 π.μ.

1 ΜΑΪΟΥ            ΚΥΡΙΑΚΗ          ΘΩΜΑ                                                                  Όρθρος, Θεία Λειτουργία      7:30 π.μ.

7 ΜΑΪΟΥ            ΣΑΒΒΑΤΟ         Ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείο Τιμίου Σταυροῦ  Όρθρος, Θεία Λειτουργία 7:30 π.μ.

8 ΜΑΪΟΥ           ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ   Ιωάννου του Θεολόγου,                 Όρθρος, Θεία Λειτουργία    7:30 π.μ.

9 ΜΑΪΟΥ           ΔΕΥΤΕΡΑ            Ησαΐου προφ., Χριστοφόρου μ.                       Όρθρος, Θεία Λειτουργία    7:30 π.μ.

10 ΜΑΪΟΥ        ΤΡΙΤΗ                  Σίμωνος απ. Ζηλωτού                                         Όρθρος, Θεία Λειτουργία    7:30 π.μ.

11 ΜΑΪΟΥ        ΤΕΤΑΡΤΗ     Κυρίλλου & Μεθοδίου Θεσ/νίκης των ισαποστ.    Όρθρος, Θεία Λειτουργία  7:30 π.μ.

12 ΜΑΪΟΥ        ΠΕΜΠΤΗ     Επιφανίου Κύπρου, Γερμανού ΚΠόλεως                   Όρθρος, Θεία Λειτουργία 7:30 π.μ.

13 ΜΑΪΟΥ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    Γλυκερίας μάρτυρος                                                     Όρθρος, Θεία Λειτουργία 7:30 π.μ.

18 ΜΑΪΟΥ   ΤΕΤΑΡΤΗ          Μεσοπεντηκοστής                                                      Όρθρος, Θεία Λειτουργία 7:30 π.μ.

5 ΙΟΥΝΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ          ΠΑΤΕΡΩΝ Α' ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ                                     Όρθρος, Θεία Λειτουργία 7:30 π.μ.

13 ΙΟΥΝΙΟΥ  ΔΕΥΤΕΡΑ         ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ                                                    Όρθρος, Θεία Λειτουργία 7:30 π.μ.

30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ       Σύναξις των αγίων Δώδεκα Αποστόλων               Όρθρος, Θεία Λειτουργία 7:30 π.μ.

3 ΙΟΥΛΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ     Γ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Υακίνθου μ.                                             Όρθρος, Θεία Λειτουργία 7:30 π.μ.

11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ  Αγρυπνία για την εορτή του οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου   Έναρξη 9:15 μ.μ.

26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ       Παρασκευής οσιομάρτυρος                                  Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος 7:30 μ.μ.

27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος                     Όρθρος, Θεία Λειτουργία              7:00 π.μ.

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΡΙΤΗ  Ανακ. λειψ. πρωτ. Στεφάνου                                    Ιερά Παράκληση                             7:30 μ.μ.

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ      Δομετίου Πέρσου                  Όρθρος, Θεία Λειτουργία             7:30 π.μ.

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Φωτίου, Ανικήτου μ.                                     Ιερά Παράκληση                            7:30 μ.μ.

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ Αποτομή τιμ. Κεφαλής Ιωάννου Προδρόμου  Όρθρος, Θεία Λειτουργία       7:30 π.μ.

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ      ΑΡΧΗ ΙΝΔΙΚΤΟΥ                                                 Όρθρος, Θεία Λειτουργία      7:30 π.μ.

                                                                                                                                       Αγιασμός                                  6:30 μ.μ.

                                                                                                                                       Εσπερινός Αγίου Μάμα         7:00 μ.μ.

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   Μάμαντος μάρτυρος                                     Όρθρος, Θεία Λειτουργία     7:30 π.μ.

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ     Μωυσέως προφήτου              Όρθρος, Θεία Λειτουργία      7:30π.μ.

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ          ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                          Όρθρος, Θεία Λειτουργία     7:30 π.μ.

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ Μετάστασις Ιωάννου του Ευαγγελιστού      Όρθρος, Θεία Λειτουργία      7:30 π.μ.

2   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ    Β' ΛΟΥΚΑ                Κυπριανού, Ιουστίνης        Όρθρος, Θεία Λειτουργία     7:30 π.μ.

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    ΔΕΥΤΕΡΑ    Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Δαμάριδος                Όρθρος, Θεία Λειτουργία     7:30 π.μ.

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ΤΡΙΤΗ    Φιλίππου διακόνου                               Όρθρος, Θεία Λειτουργία 7:30 π.μ.                                         

06.04.2022

03.04.2022

01.04.2022

Κτητορικό Μνημόσυνο στην ενορία μας.

Την Δ΄ Κυριακή Νηστειών στις 3 Απριλίου 2022, πριν από το τέλος της Θείας Λειτουργίας, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Διάβας θα τελεσθεί Κτητορικό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως πάντων των αειμνήστων Κτητόρων, Ευεργετών, Δωρητών, Αοιδίμων Ιερέων, Εκκλησιαστικών Επιτρόπων, Ιεροψαλτών, Νεωκόρων που διακόνησαν στον Ιερό Ναό.

01.04.2022

Ομιλία στην ενορία μας με αφορμή την Μ. Τεσσαρακοστή.

Με αφορμή την κατανυκτική περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής το Σάββατο 2 Απριλίου 2002 στις 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Διάβας θα μιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Διονύσιος Μητσάκης, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Καλαμπάκας με θέμα ''Η δύναμη της προσευχής''.

Προσκαλείστε να την παρακολουθήσετε.

ΜΑΡΤΙΟΣ

23.03.2022

Πρόβες ενοριακής χορωδίας για τα Εγκώμια του Επιταφίου.

Ξεκίνησαν οι πρόβες της ενοριακής χορωδίας για τα Εγκώμια του Επιταφίου.

Δεν χρειάζεται να έχετε πτυχίο φωνητικής, ούτε να έχετε τραγουδήσει στη σκάλα του Μιλάνου! Γυναίκες και άνδρες, μικροί και μεγάλοι, με αγάπη για τον Υιό του Θεού που έφτασε στο μυστήριο του Σταυρού, ελάτε. Ελάτε όλοι μαζί να προσθέσουμε νότες κατάνυξης και ευλάβειας ενώπιον του Επιταφίου.

Οι πρόβες της χορωδίας πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, πριν από την Ακολουθία των Χαιρετισμών, στις 6:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου από τον Πρωτοψάλτη του ναού κ. Βησσαρίωνα Μακρή.

Τα εγκώμια θα ψαλλούν την Μ. Παρασκευή μέσα στον ναό και αμέσως μετά στη λιτανεία που θα πραγματοποιηθεί στους δρόμους του χωριού.

21.03.2022

Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

Την περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής, κάθε Τετάρτη απόγευμα στις 6:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου τελείται η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

15.03.2022

Ενημέρωση για τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Διάβας.

Με την βοήθεια του Θεού και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Σταγών & Μετεώρων κ. Θεοκλήτου στις 10 Απριλίου 2022, Κυριακή Ε' Νηστειών, στην Διάβα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος.

Επίσης με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεοκλήτου αυτή την ημέρα θα εορτάζονται πανηγυρικά στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος οι τρεις νεομάρτυρες της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών & Μετεώρων∙ ο ιερομάρτυς Κωνσταντίνος από την Περιστέρα, ο νεομάρτυς Αθανάσιος από την Θεόπετρα και ο νεομάρτυς Πολύζος (Πολυζώης) από την Διάβα. Από φέτος καθιερώνεται η εορτή των τριών νεομαρτύρων.

Εκ μέρους των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Διάβας καλώ τους ενορίτες της Διάβας αλλά και όσους έλκουν την καταγωγή τους από την Διάβα αυτό το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Διάβας σε συνάντηση και ενημέρωση σχετικά με τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος αλλά και την σύντομη παρουσίαση του βίου των τριών νεομαρτύρων. Είναι απαραίτητο για μία τέτοια λαμπρή γιορτή και χαρμόσυνη ημέρα που έρχεται να έχουμε γνώση σχετικά με το γεγονός των εγκαινίων του ναού και των προσώπων που θα τιμήσουμε. Ιδιαίτερα όταν ο ένας από τους νεομάρτυρες, ο Πολύζος (Πολυζώης), κατάγεται από την Διάβα.

Η συμμετοχή των ενοριτών αλλά και όλων όσων κατάγονται από την Διάβα κρίνεται απαραίτητη.

Υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας μέσα στον ναό.

Εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Πρεσβύτερος Ηρακλής ΦίλιοςΠαρακάτω παρατίθεται ένα κείμενο του κ. Γεωργίου Αποστολάκη - δικαστικού λειτουργού, ο οποίος αναφέρεται στους τρεις αγίους νεομάρτυρες της περιοχής μας.

ΤΡΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ἐνθύμηση σέ Ἁγιομετεωρίτικο χειρόγραφο

Γεωργίου Ἀποστολάκη, δικαστικοῦ λειτουργοῦ

Στό υπ' ἀριθ. 297 χειρόγραφο πού φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Βαρλαάμ τῶν Ἁγίων Μετεώρων ὑπάρχει μία ἐνθύμηση, γραμμένη ἀπό χέρι ἀνωνύμου ἀμαθοῦς, ἀπό τήν ὁποία πληροφορούμεθα ὅτι τόν 18ο αἰῶνα μαρτύρησαν χάριν τῆς Πίστεως στήν περιοχή τῶν Τρικάλων τρεῖς, ἄγνωστοι καί ἄνευ τιμῆς μέχρι σήμερα, νεομάρτυρες: ὁ νεομάρτυρας Πολύζος (Πολυζώης) ἀπό τήν Διάβα, ὁ ἱερομάρτυρας Κωνσταντῖνος ἀπό τήν Περιστέρα καί ὁ νεομάρτυρας Ἀθανάσιος ἀπό τήν Θεόπετρα.

Τό χειρόγραφο, στό ὀποῖο ὁ ἄγνωστος (πιθανότατα μοναχός τῆς Ἱ. Μονῆς Βαρλαάμ) καταχώρησε τήν ἐνθύμηση, εἶναι τοῦ 18ου αἰῶνος, ἀποτελεῖται ἀπό 19 φύλλα καί περιέχει τόν «Κανόνα εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν» τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, διάφορα μεγαλυνάρια στόν Σταυρό, τήν Θεοτόκο καί διαφόρους Ἁγίους καί τό Κοντάκιο τοῦ Ἁγίου Νήφωνος. Εἶναι συσταχωμένο μαζί μέ τό ἔντυπο «Ἁγιασματάριον μικρόν» πού ἐκδόθηκε στή Βενετία τό ἔτος 1758. Ἀρχικά ἦταν ἀκατάγραφο μεταξύ τῶν ἐντύπων τῆς Μονῆς καί καταγράφηκε μόλις τό 1969 ἀπό τόν Δημήτριο Σοφιανό, ἀπό τόν ὁποῖο καί ἔλαβε τό 1983 τόν ἀριθμό 283. Πληρέστερη περιγραφή τοῦ χειρογράφου ἀπό τόν Δημήτριο Σοφιανό ὑπάρχει στόν κατάλογο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Τά χειρόγραφα τῶν Μετεώρων, τόμος Β, Τά χειρόγραφα τῆς Μονῆς Βαρλαάμ, Ἀθῆναι 1984, σελ. 404-405.

Ἡ σπουδαῖα αὐτή ἐνθύμηση βρίσκεται στό 11β' φύλλο τοῦ χειρογράφου καί ἔχει τή μορφή ἄτεχνου μεγαλυναρίου.

Προηγεῖται στήν ἴδια σελίδα ἡ ἀκόλουθη ἐνθύμηση: «1767. ἰουλίου α. ἐνθύμησις ὅτι ἦλθεν ἀκρίδα πολλή καί ἔφαγεν ὅλα τά βαμπάκια, καί τά κρομμύδια, καί ταῖς συκαῖς, καί τά φῦλλα τῶν συκαμινέων, καί τά καλαμπόκια, καί τα κεχρία, καί ὅλα τά χὀρτα τῆς γῆς, ἐξαιρέτως στό καστράκι».

Ἀκολουθεῖ, χωρίς χρονολόγηση, ἀπό ἄλλο χέρι τό μεγαλυνάριο, πρός τιμήν τριῶν πιστῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς, «ἀδίκων κρεμασθέντων», ἀπό τόν Τοῦρκο κατακτητή, τούς ὁποίους ἡ λαϊκἠ εὐσέβεια καί ἀναγνώριση κατέταξε εἰς τήν χορείαν τῶν μαρτύρων καί ἀθλοφόρων τῆς Πίστεως:

Δεὔται εὐφῖμισόμεν ει πιστεί

τούς τρῖς αθλοφώρους τῶν πολίζο πρέβἐντινόν

καί τόν παπᾶ κώστα τον τζαισινῶν

σιν αθανἀσίου εκ κῶμις κωβελτζίου

αδίκως κρεμαστέντες πάνταις τιμίσομεν.

Ἀκολουθεῖ στό 17β' φὐλλο τρίτη ἐνθύμηση: «1770: μαρτίου: 25: ἐφυλάκωσαν εἰς τά τρίκαλα τούς γέροντας καί εὐγῆκαν τήν κυριακήν τοῦ θωμᾶ, καί ἰουλίου 25 ἔκαυσαν οἱ ἁλβανῖται τό σιαρτζί. εἰς τόν αὐτόν καιρόν ἔγιναν πολλά κακά εἰς ὅλον τόν κόσμον, ἔφερον σκλάβους ἀπό τά χωρία τοῦ μωρέως καί ἐκατακούρσευσαν ὅλον τόν κόσμον, πέρνοντες γελάδια γομάρια βουβάλια, μουλάρια καί ἔγυνεν μεγάλη φθορά είς ὅλων τῶν κόσμων.»

Ἀπό τά παραπάνω μποροῦμε νά συνάγουμε τά ἀκόλουθα:

1.- Οι τρεῖς νεομάρτυρες, ἀπό τούς ὁποίους οἱ δύο ἦσαν λαϊκοί (Πολῦζος=Πολυζώης καί Ἀθανάσιος) καί ὁ ἄλλος ἱερέας (Κώστας=Κωνσταντῖνος), μαρτύρησαν ὑπέρ τῆς Πίστεως τοῦ Χριστοῦ πιθανότατα μεταξύ τῶν ἐτῶν 1767-1770 πού μεσολαβοῦν μεταξύ τῆς προηγούμενης καί τῆς ἑπόμενης τῆς κρίσιμης ἐνθυμήσεως. Πάντως ὁπωσδήποτε μέσα στό δεύτερο ἥμισυ τοῦ 18ου αἰῶνα.

2.- Τό μαρτύριό τους ἦταν κοινό, ἀλλά σέ ἄγνωστο τόπο. Ἄν λάβουμε ὑπ'ὄψη ὅτι οἱ Τουρκικές Διοικητικές καί Δικαστικές Ἀρχές εἶχαν τήν ἕδρα τους στήν πόλη τῶν Τρικάλων, εἶναι πιθανό τό μαρτύριο νά ἔλαβε χώρα στήν πόλη αὐτή.

3.- Ἡ τελείωσή τους ἔγινε δι' ἀγχόνης Ἡ ἀπό κοινοῦ ἀναφορά τῶν τριῶν μαρτύρων στό αὐτό μεγαλυνάριο καί ὁ ὅμοιος τρόπος τελειώσεως ἐπιβεβαιώνει τό παραπάνω συμπέρασμα, ὅτι δηλαδή τό μαρτύριό τους ἦταν κοινό ὡς ἀποτέλεσμα κοινῆς δίκης καί καταδίκης, προφανῶς γιά κοινή αἰτία.

3.- Οἱ νεομάρτυρες κατάγονταν: Ὁ Πολυζώης ἀπό τήν Διάβα Καλαμπάκας (Πολῦζος ὁ Πρεβεντινός· «Πρεβέντα» ἡ σημερινή Διάβα). Ὁ ἱερέας Κωνσταντῖνος ἀπό τήν Περιστέρα Καλαμπάκας (παπᾶ-Κώστας ὁ Τζαισινός· «Τσιάσι» ἡ σημερινή Περιστέρα). Ὁ Ἀθανάσιος ἀπό τήν Θεόπετρα (Ἀθανάσιος ἐκ κώμης Κωβελτζίου· «Κουβέλτσι» ἡ σημερινή Θεόπετρα).

4.- Ἡ ἀναφορά στό μεγαλυνάριο «ἀδίκως κρεμασθέντες» θεμελιώνει τήν βάσιμη εἰκασία ὅτι ἡ καταδίκη καί τό μαρτύριό τους ἦσαν προϊόν συκοφαντικῶν καταγγελιῶν πρός τίς Τουρκικές Ἀρχές γιά τήν θρησκευτική καί ἐθνική δράση τους.

Οἱ ἄγνωστοι μέχρι σήμερα νεομάρτυρες δέν βρίσκονται καταχωρημένοι στά διάφορα ἁγιολόγια νεομαρτύρων οὔτε ἔχουν τιμηθεῖ ἀπό τήν τοπική Ἐκκλησία.

Προστιθέμενοι στή χορεία τῶν λοιπῶν ἁγίων τοῦ νομοῦ Τρικάλων (δηλαδή τῆς ἑνιαίας, ἄλλοτε, Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν) ἀναβιβάζουν τό συνολικό ἀριθμό αὐτῶν σέ 27.

Πιο συγκεκριμένα, γνωστοί ἅγιοι τοῦ νομοῦ Τρικάλων εἶναι: 1) ὁ Ἅγιος Οἰκουμένιος (ἐπίσκοπος Τρίκκης), 2) ὁ Ἅγιος Βησσαρίων (Ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης), 3) ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐκ Μετσόβου (νεομάρτυρας), 4) ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ ἐν Νέᾳ Μάκρῃ (ὁσιομάρτυρας), 5) ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ ἐκ Τρίκκης (νεομάρτυρας, μνημονευόμενος στόν ὑπ'ἀριθ. 512 κώδικα τῆς Μονῆς Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους), 6) οἱ παρουσιαζόμενοι τρεῖς νεομάρτυρες καί 7) οἱ Μετεωρῖτες Ἅγιοι πού ἀριθμοῦνται (οἱ γνωστοί) σέ 19: οἱ ὅσιοι Ἀθανάσιος καί Ἰωάσαφ (κτήτορες τῆς Ἱ.Μ.Μ. Μετεώρου), ὁ ὁσιομάρτυς Νικόδημος Μετεωρίτης, ὁ ὅσιος Δανιήλ Μετεωρίτης ὁ ἐκ Τσιοτίου, οἱ ὅσιοι Θεοφάνης καί Νεκτάριος οἱ αὐτάδελφοι (κτήτορες τῆς Ἱ.Μ. Βαρλαάμ), ὁ ὅσιος Βενέδικτος Βαρλααμίτης ὁ ὑποτακτικός, ὁ ὅσιος Νεῖλος ὁ θεοφιλής (κτήτωρ τῆς σκήτης τῶν Σταγῶν), οἱ ὅσιοι Φιλόθεος καί Ἀντώνιος (κτήτορες τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίου Στεφάνου), οἱ ὅσιοι Μάξιμος καί Ἰωάσαφ (κτήτορες τῆς Ἱ.Μ.Ρουσάνου), ὁ ὅσιος Δομέτιος (κτήτωρ τῆς Ἱ.Μ.Ἁγίας Τριάδος), οἱ ὅσιοι Γρηγόριος καί Θεοδόσιος (κτήτορες τῆς Ἱ.Μ.Ἁγίου Γρηγορίου), οἱ ὅσιοι Διονύσιος ὁ ἐλεήμων καί Νικάνωρ (κτήτορες τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ), Ἅγιος Διονύσιος ὁ ἐν Ὀλύμπῳ καί ὁ ὅσιος Ἀναστάσιος. Τούς λοιπούς ὁ Κύριος γνωρίζει.

Εὐχόμεθα εἰς τόν Πανάγαθον Θεόν νά ἀναδείξει τούς μέχρι σήμερα ἀγνώστους αὐτούς νεομάρτυρες καί νά καταστήσει τό μαρτύριό τους γνωστό σέ ὅλες τίς λεπτομέρειές του «εἰς ἁγιασμόν καί ἐνίσχυσιν τῶν πιστῶν».

09.03.2022

Τα Εγκώμια του Επιταφίου στην ενορία μας.

07.03.2022

Καλή, ευλογημένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Καλή Σαρακοστή σημαίνει αγωνίζομαι να μην στεναχωρώ, πικραίνω, κατηγορώ, κατακρίνω, μνησικακώ. Καλή Σαρακοστή δεν σημαίνει τρώω νηστίσιμα ή δεν τρώω λάδι στο φαγητό και τρώω την σάρκα του άλλου. Καλή Σαρακοστή σημαίνει όταν ένας άσχημος λογισμός μου έρχεται, δεν τον περιεργάζομαι ώστε να εισέλθει στην καρδιά, αλλά τον διώχνω με προσευχή και λέγοντας την ευχή ''Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησον με''. Καλή Σαρακοστή σημαίνει παύω να είμαι ξερόλας και να την λέω στους άλλους. Με λίγα λόγια Καλή Σαρακοστή σημαίνει σιωπή, ησυχία και χώρος στον Θεό για να αποκαλύπτεται. Όλα τα άλλα είναι θρησκειοφιλοσοφικά ματζούνια και ηθικολογίες.

06.03.2022

Προς τους ενορίτες της Διάβας για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή...

Κάθε Ακολουθία και Μυστήριο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας έχει πνευματικότητα. Ιδιαίτερα, η περίοδος που αρχίζει από το απόγευμα της Κυριακής της Τυρινής αποτελεί ύψιστη πνευματική ευκαιρία για τον άνθρωπο.

Κατά την περίοδο αυτή οι Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής δημιουργούν κατάνυξη, συντριβή και περισυλλογή στον άνθρωπο. Αυτό το ευλογημένο διάστημα ξεκινάμε ένα ταξίδι σε έναν κόσμο πραγματικό και η Εκκλησία μας προετοιμάζει ψυχοσωματικά για να γευτούμε βιώματα ουράνια και να αποκτήσουμε την εμπειρία της ησυχίας και της εύλαλης σιωπής μέσα από την ησυχία και την άσκηση. Το Μέγα Απόδειπνο, οι Χαιρετισμοί, η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ο Μέγας Κανών, έρχονται αυτή την περίοδο και προστίθενται στον πνευματικό αγώνα του πιστού.

Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας τίποτε δεν υπάρχει τυχαία. Όλα ανήκουν στην πρόνοια του Θεού. Αυτές τις πολύ πικρές ημέρες, τις ημέρες που ο επεκτατισμός και η πλεονεξία λειτουργούν καταστροφικά στο νου ισχυρών ανθρώπων της γης, τις ημέρες που δοκιμάζονται οι αντοχές της ανθρωπότητας, τις ημέρες που αδελφοί μας σκοτώνονται στον πόλεμο που ξεκίνησε στην Ουκρανία, τις ημέρες που αδελφοί μας δοκιμάζονται υπό τους ήχους των σειρηνών στην Ουκρανία, οι σειρήνες της αμαρτίας καλούν τον άνθρωπο σε αποστασία. Παρακολουθείτε την τραγικότητα της εποχής μας, η οποία εποχή βαθαίνει ολοένα και περισσότερο σε μονοπάτια σκότους. Οι άνθρωποι αλληλοσκοτώνονται, διαλύουν οικογένειες, αυτοπροσδιορίζονται επιλέγοντας οι ίδιοι το φύλο που επιθυμούν να έχουν. Η ανηθικότητα προβληματίζει εντονότερα και γενικότερα συμβαίνει αυτό που σοφά ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς μας λέει, πως δηλαδή ''νοῦς ἀποστᾶς τοῦ Θεοῦ ἢ κτηνώδης γίνεται ἤ δαιμονιώδης''. Αυτό δεν συμβαίνει στις μέρες μας; Ο νους που αποστατεί από τον Θεό ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης.

Ο δρόμος του χριστιανού είναι ένας, όπως Ένας είναι Εκείνος που προπορεύεται, ενισχύει και εμπνέει. Οι άνθρωποι δεν έχουμε ανάγκη από ιδεολογήματα,  από ατελέσφορες φιλοσοφίες,  από ιδέες. Έχουμε ανάγκη από πρόσωπα. Το κατεξοχήν πρόσωπο που πραγματώνει κάθε ανησυχία και μεταμορφώνει κάθε πόνο είναι ο γλυκύτατος Νυμφίος. Από τον Θεάνθρωπο μαθαίνουμε πως ο Ίδιος είναι ''πράος και ταπεινός'' (Ματθ. 11, 29) και πως ο Ίδιος είναι ''η οδός, η αλήθεια και η ζωή'' (Ιω. 14, 6). Μας γνωρίζεται και μας αποκαλύπτεται ο Θεός μέσα από τον Υιό Του. Η αποκάλυψη είναι συγκεκριμένη. Ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αυτά τα οποία λοιπόν αναζητά ο άνθρωπος στην ζωή του, είναι ο Ίδιος ο Χριστός και ως πρόσωπο που είναι ερχόμαστε σε κοινωνία μαζί Του μέσα από το κατεξοχήν μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου τρώμε και πίνουμε τον Θεό μας.

Με την έναρξη της Σαρακοστής, μιας και δεν καταφέραμε να τελέσουμε το απόγευμα της Κυριακής της Τυρινής τον Εσπερινό της Συγχωρήσεως, ζητώ τη συγχώρεση σας για λάθη, πάθη, αδυναμίες μου που σας σκανδάλισαν και σας στεναχώρησα. Σας συγχωρώ όλους και σας καλώ να μεταμορφώσουμε τον δρόμο μας με κάθε τι όμορφο και άγιο που διδάσκει ο λόγος του ευαγγελίου και ο λόγος των Πατέρων. Έτσι ο δρόμος θα θυμίζει πως ο Χριστός πέρασε από εκεί και ενήργησε στην ανθρώπινη ύπαρξη. Εύχομαι να κάνουμε ένα πιο ειλικρινές και σταθερό βήμα αυτή την περίοδο, ένα άνοιγμα αγάπης στους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, δραπετεύοντας από την αποξένωση. Ένα πνευματικό βήμα που θα μας απομακρύνει από νοοτροπίες και πάθη που μας πληγώνουν και μας απομονώνουν τον έναν από τον άλλον. Εύχομαι γνωρίσουμε τον δρόμο της αληθινής μετάνοιας και την γεύση και χαρά της ανέμελης μεταμόρφωσης με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι ώστε μέσα από τον πνευματικό μας αγώνα να κοιτάζουμε τον άλλον καθαρά στα μάτια με καρδιά που έχει υποδεχτεί ελευθέρως τον Χριστό μέσα της.

Πρεσβύτερος Ηρακλής Φίλιος

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

25.02.2022

Εορτάζει ο Επίσκοπος μας κ. Θεόκλητος.

Στὶς 27 Φεβρουαρίου θὰ ἑορτάσῃ τὴν ὀνομαστική του ἑορτή ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ.

Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Θεοκλήτου κατὰ τὴν 26η Φεβρουαρίου, ὁμως, ἐπειδή φέτος ἡ ἑορτή του συμπίπτει μὲ τὸ Ψυχοσάββατο, σύμφωνα μὲ τὴν τάξιν τῆς Ἑκκλησίας μας, θὰ ἑορτασθῇ ὁ Ἅγιος τὴν ἐπομένην ἡμέραν, Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω.

Ἔτσι, τὸ πρόγραμμα τῆς ἑορτῆς τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας διαμορφώνεται ὡς ἑξῆς:

Τὸ Σάββατο 26 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6 τὸ ἀπόγευμα, θὰ τελεσθῇ ὁ Μέγας Πολυαρχιερατικὸς Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας.

Τὴν Κυριακὴ 27 Φεβρουαρίου θὰ τελεσθῇ η Πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος, στὴν ὁποία θὰ προστῇ ὁ ἑορτάζων Σεβ. Μητροπολίτης μας, πλαισιούμενος ἀπὸ τοὺς ἄλλους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι θὰ προσέλθουν, προκειμένου νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν ἑορτὴν αὐτοῦ καὶ απὸ τὸν ἱερὸ Κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Κατά τὴν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας θὰ τελέσῃ τὴν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ Διακόνου Χρυσοστόμου Γιαννάκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Μετεώρου.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας θὰ δεχθεῖ τὶς εὐχὲς τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, κατὰ τὴν διανομὴν τοῦ Ἀντιδώρου, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

23.02.2022

Το Ψυχοσάββατο στην ενορία μας.

Προς ενημέρωση των αδελφών μας, σας ενημερώνουμε σχετικά με το πρόγραμμα του ερχόμενου Ψυχοσάββατου:

Παρασκευή (25 Φεβρουαρίου 2022) - 4 το απόγευμα στο Κοιμητήριο του χωριού μας θα διαβαστεί τρισάγιο για τις ψυχές των κεκοιμημένων.

Παρασκευή (25 Φεβρουαρίου 2022) - 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα τελεστεί ο Εσπερινός του Ψυχοσάββατου και μετά τον Εσπερινό τρισάγιο για τις ψυχές των κεκοιμημένων.

Σάββατο (26 Φεβρουαρίου 2022) - 7:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία για το Ψυχοσάββατο και στο τέλος μνημόσυνο για τις ψυχές των κεκοιμημένων.


Μετά τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τάς ψυχάς τῶν  δούλων σου...

22.02.2022

Το νέο λογότυπο του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Διάβας.

Σας παρουσιάζουμε το νέο λογότυπο (logo) του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Διάβας. Είναι το λογότυπο της ιστοσελίδας της ενορίας μας (www.inadd.net) και του λογαριασμού της ενορίας μας στο instagram (enoria.diavas).

17.02.2022

Αποτελέσματα διαγωνισμού έκθεσης για τους Τρεις Ιεράρχες.

Έλαβε τέλος ο διαγωνισμός έκθεσης για τους Τρεις Ιεράρχες που αφορούσε τους/τις μαθητές/μαθήτριες του κατηχητικού της Διάβας. Υπενθυμίζουμε πως οι μαθητές/μαθήτριες του Δημοτικού έγραψαν έκθεση με θέμα τα πρόσωπα των Τριών Ιεραρχών και οι μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου - Λυκείου με θέμα ένα κείμενο του Μ. Βασιλείου στο οποίο συμβουλεύει τους νέους της εποχής του να παίρνουν από κάθε τι ό,τι είναι ωφέλιμο.

Τις εκθέσεις βαθμολόγησε η Φιλόλογος κα. Ευθυμία Παπαγεωργίου - Τσιαντή. Όλοι/ες οι μαθητές/μαθήτριες θα λάβουν έπαινο και θα τους προσφερθεί ως δώρο μία επιλογή της αρεσκείας τους.

Συγχαρητήρια στα παιδιά που ασχολήθηκαν με τον διαγωνισμό και τους Τρεις Ιεράρχες.

Και του χρόνου!

11.02.2022

Ας μιλήσουμε για τον έρωτα.

Κι όταν ο Θεός μοίρασε τον κόσμο,

τα παιδιά πήρανε τις γωνιές των δρόμων

κι ο διάβολος τις πιο ωραίες λέξεις...

(Τάσος Λειβαδίτης, Το θλιμμένο γραμματοκιβώτιο).


Στις 13 Φεβρουαρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη ενός ζεύγους, των Αγίων Ακύλα και Πρίσκιλλας που υπήρξαν συνεργάτες του αποστόλου Παύλου. Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κυρός Χριστόδουλος, καθιέρωσε να τιμούνται ως οι Άγιοι του έρωτα και της αγάπης, στον αντίποδα της δυτικόφερτης εορτής του ''αγίου Βαλεντίνου''.

Αυτή την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου το πρωί τιμούμε στον Ιερό Ναό το ζεύγος των Αγίων και στο κήρυγμα μιλούμε για τον έρωτα και την αγάπη. Τί είναι έρωτας; Μιλάνε οι Πατέρες για τον έρωτα; Πώς ενισχύεται η αγάπη στο ζευγάρι; Άλλο έρωτας και άλλο σεξουαλικότητα;

01.02.2022

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών και Μυστηρίων - Μήνας Φεβρουάριος.

Μάθετε για το πρόγραμμα του Φεβρουαρίου κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Καλό Μήνα!


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

28.01.2021

Τιμούμε τους Τρεις Ιεράρχες στην ενορία μας.

Αυτή την Κυριακή στις 30 Ιανουαρίου τιμούμε τους Τρεις Ιεράρχες στην ενορία μας.

Στις 7:15 θα ξεκινήσει ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Κατόπιν θα διαβαστεί το ύψωμα των Αγίων και η αρτοκλασία. Στο τέλος, θα ακολουθήσει σύντομη ομιλία από τον εφημέριο του ναού με θέμα ''Τί έχουν να μας προσφέρουν οι Τρεις Ιεράρχες στις δύσκολες αυτές ημέρες;''.

Ας οδηγήσουμε και τα παιδιά μας στην Εκκλησία με οδηγούς τους Τρεις Αγίους Παιδαγωγούς...

25.01.2022

21.01.2022

Μαθητικός διαγωνισμός της ενορίας μας για τους Τρεις Ιεράρχες.

Η ενορία μας για πρώτη φορά φέτος, με αφορμή την εορτή των Τριών Ιεραρχών, καθιερώνει τον μαθητικό διαγωνισμό έκθεσης ''Από την Σοφία των Τριών Ιεραρχών''.

Στον μαθητικό διαγωνισμό έκθεσης μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές της Διάβας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες διαγωνιζομένων: Α) Μαθητές Δημοτικού. Β) Μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου.

Σκοπός του μαθητικού διαγωνισμού είναι η γνωριμία των μαθητών με τους Τρεις Ιεράρχες και η συνάντηση με το πλούσιο θεολογικό και κοινωνικό τους έργο.

Τις εκθέσεις θα αξιολογήσει η Φιλόλογος κα. Ευθυμία Παπαγεωργίου - Τσιαντή και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Διάβας (ΜΕΕΣ ΔΙΑΒΑΣ).

Στους μαθητές με τις καλύτερες εκθέσεις θα δοθούν δώρα και σε όλους τους μαθητές έπαινοι.


Θέμα έκθεσης μαθητών Δημοτικού:

Το θέμα στο οποίο θα διαγωνιστούν οι μαθητές της Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού είναι: ''Η προσφορά των Τριών Ιεραρχών στην κοινωνία''.

Οι μαθητές καλούνται να γράψουν για το έργο και την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στην κοινωνία.

Αριθμός λέξεων: μέχρι 350. Πάνω στην σελίδα που θα σας δοθεί θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και το ονοματεπώνυμο σας θα καλυφθεί μόλις φέρετε την έκθεση.

Παραλαβή θέματος και έναρξη μαθητικού διαγωνισμού: Σάββατο 22 Ιανουαρίου (στις 5 το απόγευμα στο Κατηχητικό στον Ιερό Ναό).

Παράδοση εκθέσεων: Κυριακή 30 Ιανουαρίου (έως 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό).


Θέμα έκθεσης μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου:

Ο Μ. Βασίλειος το 363 μ.Χ. με 364 μ.Χ., με αφορμή την έκδοση του διατάγματος του Ιουλιανού που απαγόρευε στους χριστιανούς διδασκάλους να διδάσκουν την κλασική φιλολογία, την ρητορική και την φιλοσοφία, έγραψε ένα έργο με τίτλο ''Ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων'', στο οποίο συμβουλεύει τους νέους της εποχής του να μελετούν τους ρήτορες, τους φιλοσόφους και την κλασική παιδεία. Εκείνο που απορρίπτει ο Μ. Βασίλειος είναι η μυθολογία. Στο έργο του αναφέρεται στον Πλάτωνα, Όμηρο, Πλούταρχο, Αισχύλο, Ευριπίδη, Σόλωνα και σε άλλους ιστορικούς, ρήτορες, φιλοσόφους, ποιητές.

Προτρέποντας λοιπόν τους νέους να χρησιμοποιούν από τον καθένα ό,τι είναι χρήσιμο για την απόκτηση της αρετής, για να καταστήσει κατανοητούς τους λόγους του, χρησιμοποιεί μεταξύ ορισμένων παραδειγμάτων το παράδειγμα της μέλισσας. Γράφει λοιπόν: ''Αλλά θα δεχθούμε από αυτούς εκείνα μάλιστα με τα οποία επαίνεσαν την αρετή ή στιγμάτισαν την κακία. Όπως δηλαδή από τα άνθη άλλοι μεν απολαμβάνουν μόνο την ευωδία και το χρώμα, οι δε μέλισσες μπορούν να παίρνουν και το μέλι απ' αυτά, έτσι λοιπόν και εδώ είναι δυνατόν, αυτοί που δεν επιδιώκουν μόνο το τερπνό και το ευχάριστο από τους λόγους αυτούς να αποθησαυρίσουν και κάποια ωφέλεια στην ψυχή τους''.

Πώς αντιλαμβάνεστε τους παραπάνω λόγους του Μ. Βασιλείου; Πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην σημερινή εποχή;

Αριθμός λέξεων: μέχρι 700. Πάνω στην σελίδα που θα σας δοθεί θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και το ονοματεπώνυμο σας θα καλυφθεί μόλις φέρετε την έκθεση.

Παραλαβή θέματος και έναρξη μαθητικού διαγωνισμού: Σάββατο 22 Ιανουαρίου (στις 5 το απόγευμα στις Συναντήσεις νέων στον Ιερό Ναό).

Παράδοση εκθέσεων: Κυριακή 30 Ιανουαρίου (έως 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό).

Καλή επιτυχία!

21.01.2022

Ξεκινάει το Κατηχητικό & οι Συναντήσεις για το 2022.

14.01.2022

Ξεκινάει το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι για το 2022.

12.01.2022

www.antifono.gr

(Επιστήμες - Φιλοσοφία - Τέχνες - Θεολογία)

Αντίφωνο... μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα με ιδιαίτερα θέματα. Κείμενα και βίντεο με θέματα που αναφέρονται στις επιστήμες, στην φιλοσοφία, στις τέχνες και στην θεολογία. Με γνωστούς και καταξιωμένους στον χώρο τους αρθρογράφους, από διάφορες επιστήμες και με προσεγγίσεις σε σύγχρονα θέματα. Για όσους αναζητούν το κάτι παραπάνω... δεν έχουν από το να ρίξουν μια ματιά στο  www.antifono.gr

11.01.2022

Ιερές Παρακλήσεις για την κατάπαυση της πανδημίας.

Συνεχίζονται κάθε Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις 5 μ.μ. οι Ιερές Παρακλήσεις προς την Υπεραγία Θεοτόκο για την κατάπαυση της πανδημίας.

Όλοι μαζί ενώνουμε τις προσευχές και ικεσίες μας προς τον Θεό για τους ανθρώπους μας που δοκιμάζονται.

04.01.2022

Έναρξη Κατηχητικών και Συναντήσεων στην ενορία μας για το έτος 2022.

Λόγω της έξαρσης της πανδημίας και της ανάλογης προσοχής που χρειάζεται, τα Κατηχητικά (Δημοτικό) και οι Συναντήσεις (Γυμνάσιο - Λύκειο) της ενορίας μας θα ξεκινήσουν το Σάββατο 22 Ιανουαρίου.

Σάββατο 22 Ιανουαρίου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 5 Φεβρουαρίου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 19 Φεβρουαρίου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 5 Μαρτίου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 19 Μαρτίου - 5 μ.μ.

Σάββατο - 2 Απριλίου - 6 μ.μ.

Σάββατο - 16 Απριλίου - 6 μ.μ.

Σάββατο - 30 Απριλίου - 6  μ.μ.

Σάββατο - 7 Μαΐου - 6 μ.μ.

Σάββατο - 28 Μαΐου - 6 μ.μ. (Λήξη)

Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με:

κα. Λένα Λίτσιου (κατηχητικό): 698 797 0347

04.01.2022

Έναρξη μαθημάτων Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου στην ενορία μας για το έτος 2022.

Λόγω της έξαρσης της πανδημίας και της ανάλογης προσοχής που χρειάζεται,τα μαθήματα στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι θα ξεκινήσουν στις 15 Ιανουαρίου. Παρακάτω παρατίθεται το πρόγραμμα για το έτος 2022:

Σάββατο - 15 Ιανουαρίου - 11 π.μ. - 1 μ.μ.

Σάββατο - 29 Ιανουαρίου - 11 π.μ. - 1 μ.μ.

Σάββατο - 12 Φεβρουαρίου - 11 π.μ. - 1 μ.μ.

Σάββατο - 26 Φεβρουαρίου - 11 π.μ. - 1 μ.μ.

Σάββατο - 12 Μαρτίου - 11 π.μ. - 1 μ.μ.

Σάββατο - 26 Μαρτίου - 11 π.μ. - 1 μ.μ.

Σάββατο - 9 Απριλίου - 11 π.μ. - 1 μ.μ.

Σάββατο - 30 Απριλίου - 11 π.μ. - 1 μ.μ.

Σάββατο - 7 Μαΐου - 11 π.μ. - 1 μ.μ.

Σάββατο - 21 Μαΐου - 11 π.μ. - 1 μ.μ.

κα. Μαίρη Κουβάτα (καλλιτεχνικό εργαστήρι): 697 171 9809

03.01.2022

Ώρα έναρξης Όρθρου την ημέρα των Φώτων.

Στις 6 Ιανουαρίου ο Όρθρος θα ξεκινήσει στις 7 το πρωί. Στις 11 το πρωί θα παραβρεθούμε στην ρίψη του Σταυρού στην γέφυρα της Διάβας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Θεόκλητο.

03.01.2022

Ρίψη Σταυρού στη γέφυρα της Διάβας.


Την ημέρα των Φώτων μετά την Θεία Λειτουργία, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα κατευθυνθούμε προς την γέφυρα της Διάβας όπου στις 11 π.μ. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών & Μετεώρων κ. Θεόκλητος θα πραγματοποιήσει την ρίψη του Σταυρού.