Μέλη Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

(1 Ιανουαρίου 2020 - 31 Δεκεμβρίου 2022)


Τακτικά Μέλη:

Πρεσβύτερος Ηρακλής Φίλιος, Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Παπανίκος, Αντιπρόεδρος

Σπυρίδων Βλαχογιάννης, Γραμματέας

Μαρία Αντωνίου, Ταμίας

Ιωάννης Χασιώτης, Μέλος


Αναπληρωματικά Μέλη:

Αμαλία Τσιαντίκου

Γρηγόρης Χαρίσης

Βασίλειος Τσιαντής

Χρήστος Ντάρδας