Μέλη Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

(1 Ιανουαρίου 2023 - 31 Δεκεμβρίου 2025)


Τακτικά Μέλη:

Πρεσβύτερος Ηρακλής Φίλιος, Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Παπανίκος

Γρηγόριος Χαρίσης

Μαρία Αντωνίου - Γκέτσιου

Αμαλία Σακκά - Τσιαντίκου


Αναπληρωματικά Μέλη:

Νικόλαος Αβραμόπουλος

Πέτρος Βλαχογιάννης

Αικατερίνη Μουζακιάρη

Καλλιόπη Λίτσιου